แจ้งข่าวและนัดประชุมสมาชิกในบริษัทในวันที่  10  มกราคม