ในปัจจุบัน  การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น เทศบาล   อบต. อบจ. ก็ตาม  ล้วนแล้วแต่จะยิ่งมีความสำคัญต่อการดำรงค์ชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศ  เพราะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ ใกล้ชิดกับผู้คนมากกว่า  องค์กรภาครัฐส่วนกลาง   แต่ปรากฏว่า ปัจจุบันคนยังตื่นตัวกับการเลือกตั้งท้องถิ่นน้อยมาก  โดยเฉพาะในเขตเทศบาล ใหญ่ๆ  เช่นเทศบาลนคร เปอร์เซ็นต์ของการออกไปใช้สิทธิ์ไม่ถึง ร้อยละ 50 เลย 

จึงอยากจะขอความคิดเห็นจากท่านทั้งหลายหลายว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งระดับท้องถิ่นนั้น  มาจากปัจจัยตัวใดบ้าง หวังว่าท่านผู้รู้ทั้งหลายคงจะกรุณาให้ข้อมูลด้วยนะครับ