สคร ๖ (๑)

 ผมได้รับ e_mail จาก สคร เขต ๖ เรื่องขอคำปรึกษา ดังรายละเอียดข้างล่าง

"เรียน อาจารย์จิตเจริญ ที่เคารพ

       ดิฉันชื่อ ศรีสุนทร วิริยะวิภาต หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ สคร.6 ขอนแก่น รับผิดชอบ KM ของหน่วยงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักที่สำคัญ ดิฉันได้เข้ารับการประชุมอบรม KM จากที่กรมควบคุมโรคจัดมาบ้างแล้ว  แต่คิดว่ายังไม่สามารถสร้างกระบวนการ KM ที่แท้จริงภายในหน่วยงานได้ ในปีที่ผ่านมาดิฉันเป็นคนสรุปผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน จากที่ทำกันอยู่แล้ว และนำมาเขียนให้เป็น KM เท่าที่ได้  ดัง file ที่แนบมาพร้อม เพื่อให้อาจารย์ทราบว่า หน่วยงานเราทำอะไรกันบ้างแล้ว
       ทราบจาก สคร.5 นครราชสีมาค่ะ ที่อาจารย์ถูกรับเชิญไปเป็นวิทยากร เป็นที่ปรึกษาเรื่อง CoPของสคร.5    ดังนั้น สคร.6 จึงขอความกรุณาจากอาจารย์  มาให้ความรู้ และแนะนำแนวทางที่ถูกต้อง ในเรื่องของ KM (โดยเฉพาะ CoP ตามแนวทางของกรม) เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน สคร.6 ด้วยค่ะ
        ภายในเดือน มค.-กพ.อาจารย์สะดวกวันไหน ขอวันอาจารย์ด้วยนะคะ เพื่อจะได้ทำหนังสือเชิญอาจารย์ หรืออาจารย์ จะนัดให้ไปคุยกันก่อนเมื่อไร ยังไง ขอให้อาจารย์แนะนำด้วยนะคะ"
        ผมขออนุญาตตอบทาง Blog เพื่อเสริมกิจกรรมที่ ครูแนะนำ (ศ.นพ.วิจารณ์ เสนอแนะ คือ ให้ใช้ B2Bให้มากๆ ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ประหยัดน้ำมันด้วย)
        ๑.ถ้าเป้าหมาย(KV)ชัดเจน แล้วทุกคนเคยอบรมแล้ว ลองนำเสนอผลงาน CoP เลยครับ
        ๒.วันที่ว่างตอนนี้เร็วที่สุด คือ ๒ กุมภาพันธ์ ครับ
        ๓.ทีมงานที่จะไปร่วมรับฟัง "เพื่อน ช่วยเพื่อน คือ รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ผศ.นเรศ วโรภาสตระกูล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ และ ผศ.ดร.พัชรี เจียรนัยกูล รอง ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ครับ
JJ