การประชุมกลุ่มที่ ๖ (รุ่งอรุณ ) ศูนย์การเรียนรู้ดอยสะเก็ดเชียงใหม่

กลุ่มที่ ๖(รุ่งอรุณ)ศูนย์การเรียนรู้เชียงใหม่ ๑
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การพัฒนาการทำงานกันเป็นทีมสู่บัณฑิตคุณภาพมหาวิทยาลัยชีวิตเชียงใหม่

กลุ่มรุ่งอรุณได้จัดการประชุมพบปะกันสัญจร  เมื่อ ๓๐ ก.ค.๒๕๕๐  ระหว่างดูงานวิสาหกิจชุมชนบ้านแคว สารภีเชียงใหม่ พูดคุยกันในกลุ่มสรุปว่า การจัดการความรู้เรื่อง การพัฒนาการทำงานเป็นทีมของกลุ่มรุ่งอรุณ  สามารถนำไปใช้ในการศึกษา เรียนรู้ในหลักสูตรสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเรา ในอันที่จะรวบรวม  งานกลุ่ม งานเดี่ยว  ได้อย่างเป็นระบบ  กลุ่มรุ่งอรุณ มีคนที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายด้าน เพราะหลากหลายอาชีพ ตามความถนัดในสาขาอาชีพของตนเอง  แต่ขาดโอกาสที่จะได้แสดงออก และนำเสนอผลงานด้วยตนเอง อาจเกิดความน้อยใจหนีไปคลุกคลีกลุ่มอื่นที่เขาชอบกันเป็นการส่วนตัว ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานเป็นทีมของ กลุ่มรุ่งอรุณ  อาจจะเป็นจุดอ่อนหรือช่องว่างที่จะไม่สามารถนำพาสมาชิกกลุ่มไปสู่ความสำเร็จการศึกษาได้พร้อมกัน  เช่น 

๑. การพัฒนาทางด้านจิตใจ สมาธิในการเรียนรู้ และการพัฒนาทางด้าน IT 

๒. การพัฒนาทางด้านการทำงานเดี่ยว / งานกลุ่ม (โดยเฉพาะงานกลุ่ม ต้องคำนึ่งถึง ความเสียสละ มีจิตในแบบ "ทาน"  เป็นตัวชูโรง กลุ่มจะเน้นการมีสวนร่วม (participation) , Opportunity Costs  ค่าเสียเวลาเสียโอกาสของการมาร่วมศึกษาค้นคว้าข้อมูลร่วมกัน  สังเคราะห์ข้อมูล  จนได้ความรู้ที่เป็นเลิศ แล้วนำงานไปเสนอ  ในรูปแบบรายงาน ทั้งรายงานหน้าห้อง สถานีวิทยุ หรือรูปเล่ม เป็นต้น  ใครไม่สามารถมาร่วมได้ ให้ส่งปัจจัยมาสนับสนุน กลุ่มเราไม่รับฟังข้อแก้ตัวที่ไม่สมเหตุสมผล เช่น ธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 

๓. การพัฒนาทางด้านภาษา  ต้องใช้มธุรสวาจา  เอื้ออาทร เกื้อกูลกัน ให้เกียรติกัน  ทุกคนในกลุ่มมีศักยภาพ มีพลัง Tacit Knowledge  หัวหน้ากลุ่ม ชื่อ ด.ต. ธีรกานต์ ฯ ไม่เคยมองข้ามเพราะเป็นทุนที่สำคัญของสมาชิกของเรา ที่จะต้องถอดองค์ความรู้นี้มาใช้ให้มากที่สุด เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในอันที่จะขับเคลื่อนทุกคนไปสู่การเป็นบัณฑิตของโครงการมหาวิทยาลัยชีวิต (สวนอำพร) คือเป้าหมายสูงสุด  สิ่งที่จะได้ตามมาคือความรู้ที่เป็นเลิศ อันเป็นผลพวงมาจากขุมพลัง แบบ Synergy ของเรา (รุ่งอรุณ)

๔. การพัฒนาทางด้านการนำเสนอผลงาน  จะไม่เน้นบุคคลเดิม ๆ ที่เคยออกไปนำเสนอผลงานบ่อย เพราะคนฟังอยากพบสิ่งใหม่ ๆ ที่เร้าใจไม่จำเจ  แยกส่วนความรับผิดชอบเพื่อนำข้อมูลมารวมกัน สังเคราะ วิเคราะห์ร่วมกัน จนได้สุดยอดผลงานผ่านการนำเสนอในทุกรูปแบบ เช่น ทางระบบสารสนเทศที่ทันสมัย  รูปเล่ม  รายงานทางวาจา เป็นต้น

๕. การพัฒนาการทำงานเป็นทีม 

กลุ่มรุ่งอรุณ นั้นยึดหลักการทำงานร่วมกันเป็นทีม LG๕ (Learning Group) กลุ่มแห่งการเรียนรู้  มีลักษณะคล้าย ๕ ส. คือ

๕.๑ สนุกสนาน   มีความสุขในการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน

๕.๒  สะดวก   หาความรู้ข้อมูลได้ง่าย  (เพราะทุกคนเรียนรู้ร่วมกัน)

๕.๓  สร้างสรรค์มีสาระ  ผลงานเป็นประโยชน์ ตรงตามเป้าหมาย

พัฒนางาน

๕.๔  สื่อสาร  ถ่ายทอด แบ่งปัน  (ไม่ทำตัวเป็นน้ำล้นแก้ว)

๕.๕  สามัคคี   เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม

ด.ต. ธีรกานต์  เทพขาว     หัวหน้ากลุ่มที่ ๖  (รุ่งอรุณ)  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กลุ่มที่ ๖ (รุ่งอรุณ) ศูนย์เรียนรู้เชียงใหม่ ๑ อ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาการทำงานเป็นทีมของเราชาวรุ่งอรุณ

หมายเลขบันทึก: 116584, เขียน: 03 Aug 2007 @ 13:33 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 14:24 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก


ความเห็น (5)

การทำงานเป็นทีม...
1. วางเป้าหมายให้ชัดเจนเลยว่า "การรวมงานกันครั้งนี้ จะต้องได้มิตรเท่านั้น จะไม่ยอมให้เกิดศัตรู แม้นว่ารับไม่ได้จริง ๆ ก็ต้องเหลือไว้ที่เพื่อนร่วมงาน
2. ยึดหลัก ทาน-ปิยวาจา-อัตถจริยา-สมานัตตตา ในการอยู่ร่วมกัน
3. ต้องมีใครซักคนที่ "ไปสู่-อยู่ด้วย-ช่วยคิด-จิตประสาน

กลุ่มรุ่งอรุณสุดยอดครับ

ขอบพระคุณอ.สรเชษฐและอ.ทนัน มากค่ะ

แต่ละคนก็แต่ละใจ...แต่..เมื่อมาอยู่ร่วมกันแล้วก็ต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียว ถ้อยทีถ้อยอาศัย คุยกันด้วยเหตุด้วยผล..ประคับประคองกันให้ถึงจุดหมายปลายทางและเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้...รุ่งอรุณ

กลุ่ม 6 รุ่งอรุณ กลุ่มแห่งการเรียนรู้ ยึดหลัก 5 ส.ไว้

กลุ่ม 1 ม่วงคำ ขอฝากตัว เรียนรู้ คำชี้แนะ

ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

จริง ๆ ค่ะตั้งแต่เปลี่ยนชื่อกลุ่มใหม่มานี้ รุ่งอรุณ แต้ ๆ เจ้า (กลุ่ม 6) ยินดีตวยเน้อ..................จากหมู่เฮาจาวกลุ่ม 8 เจ้า (สานฝัน)