ประสบการณ์ CEO Retreat II (1)

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด Value Chain BCG Matrix CEO

เมื่อวันที่ 4-5 มกราคม 2549 มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลั่นกรองยุทธศาสตร์ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ หรือที่เรียกว่า CEO Retreat II เป็นการประชุมเพื่อทบทวนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด จำนวน 19 กลุ่ม 75 จังหวัด เพื่อเตรียมแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2550-51 ในการนี้ทุกกลุ่มจังหวัด/จังหวัด จะมีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญจำนวนไม่เกิน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์มาขับเคลื่อนให้เกิดผลต่อกลุ่มจังหวัดโดยใช้มิติด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมตามวิธี BCG-Matrix เมื่อได้ประเด็นแล้วให้พิจารณากระบวนการในการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์โดยวิธี Value Chain เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำโครงการนั้นมีความสอดคล้องต้องกัน เพื่อจัดทำโครงการของบประมาณเป็น Package ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดเหมือนปีที่ผ่านมา ในการนี้ทีมงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีส่วนรับผิดชอบในการระดมความคิดเห็นดังกล่าวจำนวน 5 กลุ่ม

สรุปได้ว่า  กลุ่มที่ 6.1 (อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย)-การเกษตร และการค้าการลงทุน

              กลุ่มที่ 6.2 (สนุก)-การพัฒนาการค้าชายแดน และการท่องเที่ยว

              กลุ่มที่ 6.3 (ร้อยแก่นสาร)-ข้าวหอมมะลิ-Logistics

              กลุ่มที่ 7.1 (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ)-การท่องเที่ยว และไหม

              กลุ่มที่ 7.2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร)-การค้าชายแดน และข้าวหอมมะลิ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)