ทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปี 2549

HR 3S Competency
ปี 2549 คาดว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมากอีกปีหนึ่ง เรื่องของโลกาภิวัฒน์ เช่น FTA การเคลื่อนย้ายเงินทุน ข่าวสารข้อมูล และคนไปทั่วโลก ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสำคัญซึ่ง กูรู ได้ให้ความเห็นว่าเรื่องคน ต้องบ่มเพาะความสามารถให้มากขึ้นโดยใช้หลัก 3 S คือ Speed, Slim และ Smart โดยใช้ Competency เป็นตัววัดความสามารถ ในองค์กรที่มีความเป็นเลิศจะใช้หลักการบริหารคนเก่ง (Talent management) ให้อยู่กับองค์กรให้ได้ สำหรับส่วนราชการต่างๆ และชาวมหาวิทยาลัยจะเตรียมตัวรับประเด็นการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร (ที่มา: ข่าวจากผู้จัดการรายสัปดาห์ 6 มกราคม 2549)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (0)