การประชุมสัมมนาทางวิชาการครบรอบ 1 ปีสึนามิ

ธรรมชาติที่กลับคืนสู่ธรรมชาติ

         จากการประชุมสัมมนาวิชาการรำลึกครบรอบ 1 ปีสึนามิ เป็นการสัมมนาบุคคลที่เกียวข้องโดยผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องสึนามิ เพื่อประโยชน์ในการที่จะถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รับทราบถึงภัยพิบัติและแนวทางที่จะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ ถึงแม้ว่าป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติได้  แต่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง บุคคลในครอบครัวและประชาชนทั่วไปได้ โดยการ

       1. การติดระบบเตือนภัยจุดเสี่ยงภัยที่จะเกิดสึนามิ

        2. การจัดระบบการจราจรในพื้นที่บริเวณชายหาดและใกล้เคียงให้มีความคล่องตัวที่จะระบายรถ รวมถึงการอพยพผู้คน

        3. การนำบทเรียนในการภัยสึนามิบรรจุในแผนการเรียนในทุกระดับการศึกษา

        4. การดูแลผู้ที่ประสบภัยให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้และมีความรู้สึกว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นแม้จะโหดร้ายแต่สามารถที่จะต่อสู้ชีวิตต่อไปได้

        5. การฟื้นฟูพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติอย่างมีจรรยาบรรณ

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน narongpetkhowchoyความเห็น (0)