การจัดการความรู้ในสถานศึกษา:8

การจัดการความรู้ ทำไมต้องใช้คุณธรรม 8 ประการ???

คุณธรรม 8 ประการของการจัดการความรู้

วันนี้ผมขออนุญาตนำบทความวารสาร New School ปีที่ 8 ฉบับที่ 92 มกราคม 2549 โดยท่านศ.นพ.ประเวศ  วะสี มานำเสนอต่อท่านผู้อ่านเพื่อเป็นแง่คิดในเรื่องของการจัดการความรู้ ซึ่งท่านได้กล่าวไว้โดยสรุปของคุณธรรม 8 ประการของการจัดการความรู้ว่า

1. เป็นศีลธรรมพื้นฐานของสังคม คือ การเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน
2. การไม่ใช้อำนาจ  การใช้อำนาจจะเป็นการปิดกั้นกระบวนการตามธรรมชาติ ของการรับรู้ของมนุษย์
3. การฟังอย่างลึก  การฟังอย่างลึกและมีความตั้งใจก่อให้เกิดปัญญา และถึงว่าคนจะมีความเสมอภาคเพราะการรับฟังซึ่งกันและกัน
4. เป็นวิธีการทางบวก  การนำเอาความสำเร็จที่ผ่านมาเป็นตัวตั้ง ย่อมก่อให้เกิดกำลังใจ ในการทำงานในอนาคต
5. การเจริญธรรมะ 4 ประการที่เกื้อหนุนการเรียนรู้ร่วมกัน คือ ความเอื้ออาทร ความเปิดเผย ความจริงใจ ความเชื่อถือไว้วางใจกัน
6. การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ (interactive learning through action) เป็นอิทธิปัญญา การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติมีความสำคัญที่สุดในการทำให้ทำอะไรยากๆ ให้สำเร็จ
7. การถักทอไปสู่โครงสร้างใหม่ขององค์กรและสังคม การจัดการความรู้ก่อให้เกิดโครงสร้างแบบใหม่ในแบบเครือข่าย มิใช่โครงสร้างแบบสุดโต่ง เช่น โครงสร้างทางดิ่ง และโครงสร้างแบบปัจเจกชนนิยมแบบตัวใครตัวมัน ไม่มีพลังเพียงพอในการแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนของสังคมปัจจุบัน
8. การเจริญสติในการกระทำ  การเจริญสติทำให้จิตสงบ มีอิสรภาพเพราะหลุดจากการบีบคั้น  กระบวนการจัดการความรู้ที่ดีทุกคนต้องมีสติระลึกได้ในการดำเนินการ เพื่อกระทำร่วมกัน จะเกิดเป็นสติของกลุ่ม ซึ่งเป็นเรื่องที่ดียิ่งสำหรับองค์กร

น่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หรือบุคคลที่นำเอาการจัดการความรู้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกความทรงจำของบินหลาดงความเห็น (0)