ปรับภูมิทัศน์ : ทำสิ่งแวดล้อมที่ทำงานให้น่าอยู่


             ส ังเกตพบว่าบางหน่วยงานสวนหย่อมสวยมาก  บางหน่วยงานพื้นที่รกร้าง บางหน่วยงานไ ม่รกร้างแต่ไม่สวยงาม    เลยตั้งใจจะทดลองว่าการจัดการสวนหย่อม สวน สาธารณะ ปรับภูมิทัศน์ให้กับองค์กร/ส่วนราชการ  ถ้าไม่มีนักการภารโรงหรือจ้างเหมาจะทำอย่างไร
 

       เ มื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บริหารสถาบันที่ผมทำงานอยู่ ถึงปัญหาการจัดการภูมิทัศน์ในสถานศึกษาที่มีพื้นที่ร่วมเกือบพันไร่ ปัญหาที่พบคือ เมื่อประมาณ ๙ ปีที่แล้ว (ประมาณปี ๒๕๔๐) สถานศึกษามีพื้นที่รอบๆ สำนักงานที่ต้องดูแลจำนวนหนึ่ง สมัยนั้นมีบุคลากรที่ต้องตัดหญ้า กวาดใบไม้ ๔ ชุด ชุดละ ๔ คน สมัยนั้นสามารถตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้ ๑๕ วันต่อ ๑ ครั้ง แต่ปัจจุบันหน่วยงานเติบโตขึ้น มีอาคารมากขึ้น พื้นที่ที่ต้องดูแล ตัดหญ้า เก็บกวาด เพิ่มขึ้น เพราะมีอาคารใหม่ๆเพิ่มขึ้น แต่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ หายไปเนื่องจากมาตรการจำกัดอัตรากำลังคนภาครัฐ ทำให้ลูกจ้างประจำทำหน้าที่ตัดหญ้า เก็บกวาดลดลง จากที่เคยมี ๔ ชุดทำงาน เหลือปัจจุบัน ๒ ชุดทำงาน ทำให้จากที่เคยตัดหญ้า ๑๕ - ๒๐ วันต่อครั้ง ต้องตัด ๔๐-๕๐ วันต่อครั้ง ทำให้ภูมิทัศน์ไม่สะอาดตาเท่าที่ควร           เมื่อ ๑๔ ธ.ค. ไปดูงานพืชสวนโลกมาครับ (ด้วยการลาราชการ ใช้เวลาเดินชมงาน ๖ ช.ม. เดินดูได้ประมาณร้อยละ ๔๐ ยังไม่ได้ดูอีกเยอะครับ เมื่อไปดูความอลังการของพืชสวนโลกแล้วก็มาดูพืชสวนของที่ทำงานฉัน  พบว่าพืชสวนโลกสวยงาม แต่สวนในที่ทำงานฉันดูไม่ได้เลย (ดูต้นไม้จากรูปด้านล่างซ้ายมือเป็นตัวอย่าง)
  <p>         ตัดสินใจไม่รอให้ใครมาทำให้แล้ว  ลงมือทำกันเอง  โชคดีที่เพื่อนๆ ในที่ทำงานให้ความร่วมมือดีมาก  เลยได้ผลงานอย่างที่เห็นในภาพ</p>


  <p align="center"></p> <p align="center">เริ่มจากแต่งกอหมากแดงที่รก</p><p align="center">รุมสกรัมกันแบบนี้ ผลที่ได้เห็นทันตา </p><p></p><div align="center"></div><div align="center">เริ่มตัดหญ้าและล้อมโคนต้นไม้</div><div align="center"></div><div align="center"> เมื่อโคนต้นไม้และสนามหญ้าสอาด ก็เริ่มดูดีขึ้น</div><div align="center"></div><div align="center"> เริ่มเตียนและสะอาดตา  วันหลังจะปลูกไม้ดอกเพิ่ม </div><div align="center"></div><div align="center"> มองลงไปจากอาคารเห็นแล้วสบายตาขึ้นเยอะ </div><div align="center"></div><div align="center">หลังจากนั้น ก็ให้คนงานประจำอาคารเก็บกวาดรายวัน ก็ไม่หนักมากเกินไป</div><div align="left">       หลังจากภาพเหล่านี้มีการปรับปรุง/ปลูกเพิ่มอีกหลายครั้ง ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปไกลแล้วครับ วันหลังจะถ่ายรูปมาลงครับ</div><div align="left"><div align="left">บันทึก 14 ส.ค. 50</div></div><div align="left">  เมื่อ10 ส.ค. 50  ลุยกันปรับภูมิทัศน์อีกรอบช่วยกันทำ / มีผลไม้-น้ำ แก้คอแห้งกันตามประสา  อย่างที่เห็นครับ</div><div align="left">  </div><div align="left"> ได้ผลงานอย่างที่เห็นจากภาพล่างครับ</div><div align="center">  </div><div align="left">การใช้เวลาปรับภูมิทัศน์</div><div align="left">(เก็บจากสมุดบันทึกมาลง - ให้เห็นว่าเราร่วมมือร่วมใจกันอย่างไร)
</div><div align="left">
Friday 16 February 2007 Wk no. 7
ว ันนี้ปรับภูมิทัศน์กันเกือบทุกคน บางคนทำทั้งวัน บางคนครึ่งวัน บางคนลา / ไปราชการ ชนันท์ 7 ช.ม. พิชษฐ 7 ช.ม. กิตติศักดิ์3 ช.ม. กรรณิกา 4 ช.ม. จารึก3 ช.ม. อดุลย์1 ช.ม. สุทธิชัย 3 ช.ม. เอกสิทธิ์3 ช.ม. สุวัชชัย3 ช.ม. ณัฐณรงค์ 0 ช.ม. พรหม 0 ช.ม. อำนาจ 0 ช.ม. ขวัญใจ 3 ช.ม. เสรี 3 ช.ม.

 Thursday 22 February 2007 Wk no. 8
วันนี้ปรับภูมิทัศน์กัน 3 คน ชนันท์ตัดแต่งต้นไม้ พี่สนรดน้ำต้นไม้ โสภณรดน้ำไม้ที่ปลูกใหม่ ใช้เวลาทำงาน 1 ช.ม.

 Friday 9 March 2007 Wk no. 10   
วันนี้ปรับภูมิทัศน์ สวนหน้าตึกกับพี่สน ชนันท์ ตัดแต่งต้นไม้ พี่สนถอนหญ้าและรดน้ำต้นไม้ ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม.

 Monday 19 March 2007 Wk no. 12
สมศักดิ์ ช่วยลอกคูหน้าอาคาร ๑๖ (อยู่เวรสถานีวิทยุ) ใช้เวลาประมาณ ๒ ช.ม.

เ ดือน มี.ค. - เม.ย. ๕๐  คุณสุทธิชัย  รดน้ำต้นไม้ให้ทุกวัน  ตลอด ๒ เดือน  ใช้เวลาประมาณ ๑๕  ชั่วโมง (ตลอด ๒เดือน -ขอบคุณที่ช่วยดูแลต้นไม้ตลอดฤดูแล้ง)

Tuesday 5 June 2007 Wk no. 23
ล งปรับภูมิทัศน์ทุกคน  ทำงานกันเต็มที่ คนละ ๗ ช.ม. = ชนันท์ พิเชษฐ เอกสิทธิ์ สุวัชชัย, คนละ ๖ ช.ม. = จารึก อำนาจ กรรณิกา กิตติศักดิ์ อดุลย์ สุทธิชัย ขวัญใจ พรหม , นอกจากนั้นคนละ ๕ ช.ม.(ยกเว้นทีมอาคาร ๑๙)

 Monday 9 July 2007 Wk no. 28   
พิเชษฐจัดหินล้อมหมากนวลที่ปลูกใหม่หน้าอาคาร 16  ใช้เวลาประมาณ 2 ช.ม.</div><div align="left">Friday 10 August 2007 Wk no. 32
</div><div align="left">ทำ ๕ ส ภูมิทัศน์ ทุกคนทำงานกันเต็มที่ ชนันท์ พิเชษฐ เอกสิทธิ์ จารึก สุทธิชัย ขวัญใจ พรหม คนละ ๗ ช.ม. กิตติศักดิ์(ลงมา ๑๐ โมง-แก้ TOR ให้พี่สอด) = ๕ ช.ม., โสภณ เช้าเต็มที่่  ช่วงบ่ายเอารถไปซ่อม แต่เขียนป้ายผ้าสีเหลืองให้ที่บ้าน ให้ ๗ ชั่วโมง อดุลย์ (ลงมา ๑๑ โมง ขึ้นเร็ว) = ๓ ช.ม. ณัฐณรงค์(เช้าจัดป้ายนิทรรศการให้ ม.ส.) สมศักดิ์ มา บ่าย ประมาณ ๒ ช.ม. สุวัชชัย ตัดหญ้าให้ก่อนหน้า ๑๖.๓๐ -๑๘.๓๐ = ๒ ช.ม.(ในวันนัดทำไม่ลงมาเลย) กรรณิกา อำนาจ เสรี ลาหยุด (ทีมอาคาร ๑๙ นอกจากสมศักดิ์ ไม่มาเลย)
</div><div align="left">Thursday 30 August 2007 Wk no. 35</div><div align="left">ลง 5 ส ใหญ่ 3 ข.ม. โดยไม่ได้นัดหมาย พิเชษฐ จารึก วา สุทธิชัย โสภณ ขวัญใจ กิตติศักดิ์ (นอกจากนี้ไม่ได้ทำ) เสรี ทำอาหารเที่ยงมาเลี้ยง</div><div align="left"><table border="1" cellspacing="0" cellpadding="1" width="95%"><tbody>

Friday 14 September 2007 Wk no. 37 >>
  ชนันท์
Notes Delete | Edit
วันนี้พบว่าพี่สอด ทำ ๕ ส. ภูมิทัศน์(ตัดหญ้า) ให้ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ ชั่วโมงครึ่ง (12-13 ก.ย.) โดยใช้เวลาช่วงเย็น (แถมหมากัด) ได้งานหญ้าหน้าอาคารเรียบสวยงามรับงานรับปริญญาพอดี ขอบคุณครับ 

</tbody></table></div>

หมายเลขบันทึก: 114970เขียนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2007 09:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 18:12 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (3)

บันทึกนี้ถูกย้ายมาจากบล็อค  ทำนา - ทำสวน - ผลิตผลการเกษตร   ช ื่อบทความ  "ปรับภูมิทัศน์ให้กับองค์กร" ณ วันที่ย้ายมา(27 ก.ค. 50) มีผู้เข้าอ่าน  68 คน มีความคิดเห็นดังนี้ 3 ท่าน  จึงขออนุญาตนำมาไว้ที่ใหม่ครับ

 1. อำนาจ
  เมื่อ พฤ. 12 ก.ค. 2550 @ 13:35 [ 318308 ] จาก 202.12.73.4 ลบ
  งามแต้ แล้วเราจะลงสวนเมื่อไหร่
 2. วิษณุ
  เมื่อ พฤ. 12 ก.ค. 2550 @ 14:13 [ 318388 ] จาก 202.12.73.11 ลบ
  ดูสบายตาดีครับ สดชื่นครับ
 3. adisak
  เมื่อ พฤ. 26 ก.ค. 2550 @ 18:54 [ 331436 ] จาก 202.12.74.5 ลบ
            ขอชมว่าชาวเทคโนฯ  ให้ความร่วมมือในการจัดสวนดอกไม้สวยมาก ๆ   เยี่ยมมาก ๆ   ขอให้ชาวเทคโนฯ ดูแลสวนหย่อมนี้     ให้อยู่ในสภาพนี้มาตลอดนะครับ 

สวัสดีค่ะ

* ร่วมแรงร่วมใจกัน....ผลสำเร็จ....ควรแก่การชื่นชมความเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจ และผลงานค่ะ

* รักษาสภาพนี้ไว้นะคะ...กว่าจะได้มายากมาก

* ที่โรงเรียนบางลี่วิทยา..พื้นปูนและถนนทางเดิน...เกือบ ๒ กิโลเมตร...ครูและนักเรียนช่วยกันทำค่ะ...เริ่มตั้งแต่ถมดิน...เกลี่ยดิน ...ผูกเหล็ก...ผสมปูน...และเทพื้น....ทุกวันนี้ยังใช้ประโยชน์ได้ดี....ทำให้นึกถึงบรรยากาศว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จเพื่อประโยชน์นี้....ถึงความสำเร็จของงานมันจะดูเชื่องช้าไปบ้าง....แต่ก็เหมาะสมแก่กาลเวลาในการชื่นชม.....

* ร่วมภูมิใจ...และเป็นกำลังใจให้ค่ะ

ขอบคุณ คุณพรรณา ผิวเผือกครับ  เรื่องเหล่านี้ผมพยายามบันทึกไว้ เพราะเป็นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่หลังจากทำเสร็จไปแล้ว  อีกที่ที่ผมบันทึกไว้ อยู่ที่นี่ครับ

   ตลอดช่วงเวลาที่ไม่ได้บันทึกต่อเนื่อง แต่เราก็ทำกันมาตลอดครับ  เมื่อ 14 ธันวาคม 2553  เราลุยกันอีกครั้ง  หลังจากรอโอกาสมานานเพราะฝนตกต่อเนื่องติดต่อกันประมาณ 2 เดือน  ภาพล่าง ที่เห็นเกาะกลุ่มนั่งกันอยู่ไกลๆ เป็นคนสวนของงานอาคารสถานที่ครับ  คงจะนั่งดูเราทำงานกันนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี