Obstacle!!!

เครื่องมือใหม่ ๆ กับองค์กรเก่า ทำให้เข้ากันได้ลำบาก

องค์กรเล็กก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการความรู้เหมือนกัน

เครื่องมือใหม่ ๆ กับองค์กรเก่า (บุคลากรที่มีอายุ) ทำให้เข้ากันได้ลำบาก คนส่วนใหญ่ในองค์กรเห็นคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือสมัยใหม่เป็นเรื่องยุ่งยาก การจัดการความรู้จึงต้องคิดวิธีอย่างถี่ถ้วน และให้บุคคลในองค์กรเห็นด้วยและยินดีที่จะใช้ ในขณะที่คนรุ่นใหม่(ถึงแม้จะเป็นส่วนน้อย) ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ก็อยากใช้เครื่องมือใหม่ ๆ

การถ่ายทอดความรู้อาจทำให้กลุ่มคนบางกลุ่มคิดว่าตัวเองจะสูญเสียอำนาจ คนบางคนพยkยามรักษา information power ไว้กับตัวเองทำให้ การถ่ายทอดความรู้ไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้การจัดการความรู้ในองค์กรเกิดอุปสรรค

ความรู้ของผู้รับการถ่ายทอด และการให้ความสำคัญเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่ง การพยายามถ่ายทอดของผู้ถ่ายทอดจะไม่มีประโยชน์อันใดเลยถ้าผู้รับการถ่ายทอดไม่สนใจ

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Data,Information and Knowledge?ความเห็น (0)