แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนฯ 10

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อาจารย์กาจ ดิษฐาอภิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดพัทลุง หรือ คบปจ.เอามาฝาก

     อาจารย์กาจ  ดิษฐาอภิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการบริหารงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดพัทลุง หรือ คบปจ. ท่านเป็นข้าราชการครูบำนาญ ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับภาค เรื่องแนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่จังหวัดสุราษฏ์ธานี เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ท่านได้นำเอกสารเล่มนี้ (ตามภาพ) มาฝากผมและพี่แหมว (สวาท กรศิริลักษณ์) ด้วย

     หลายวันมานี้ผมมีเวลาก็หยิบมาอ่านที่ละช่วงที่ละตอน เพราะอ่านแล้วต้องคิดตามไปด้วย เนื่องจากเอกสารฉบับนี้หากนำหัวเรื่องที่กำหนดไว้ไปเขียนผมว่าจะต้องหนากว่านี้มากหลายเท่านัก และเนื่องจากเป็นการย่อเอาแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก ๆ ไว้ ผมจึงต้องจินตนาการหรือคิดเอาต่อ ผมจึงอยากแนะนำว่าท่านที่สนใจเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนา หรือการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ไม่ควรพลาดเอกสารฉบับนี้ครับ ลองสืบค้นดูนะครับ ผมใส่ข้อมูลหนังสือไว้ดังนี้

     ลองสืบค้นดูนะครับ ผมใส่ข้อมูลหนังสือไว้ดังนี้ จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถ.กรุงเกษม เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100 โทร.0-2282-4841-2 โทรสาร 0-2281-9705 http://www.nesdb.go.th E-Mail: [email protected] จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2548 เป็นเอกสารประกอบการสัมมนาระดมความคิดเห็นระดับภาค เรื่องแนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ชื่อหนังสือ แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)

     แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ถูกกำหนดไว้ว่าจะอนุมัติและประกาศใช้ภายในเดือนตุลาคม 2549 ที่จะถึงนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)