เรียน ชาวบล็อกและผู้สนใจทุกท่าน

            เมื่อบล็อกที่แล้วได้เชิญชวนให้ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ "ตัวชี้วัดสังคมแห่งการเรียนรู้ ว่าน่าจะมีอะไรบ้าง" แต่ไม่ค่อยมีคนสนใจ อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยก็เป็นได้ ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของชาวบล็อกท่านหนึ่งที่ได้กรุณาเสนอแนะมาว่า "การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้น่าจะมีการสร้างค่านิยมหรือวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานร่วมกันและปรับกระบวนทัศน์ในการทำงานร่วมกัน" จึงขอเชิญชวนพวกเราชาวบล็อกที่จะเป็นคนกลุ่มแรกๆที่จะมาร่วมกันดำเนินการตามข้อเสนอดังกล่าว

             วันนี้ผู้เขียนขอเสนอ "ตัวชี้วัด" ที่บ่งบอกถึงความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  7 ข้อ ได้แก่  1. ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย   2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน/ประชาชน   3. องค์ความรู้ใหม่ในชุมชน  4. การพัฒนา/ขยายตัว/ความหลากหลายของแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  5.การนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนา/แก้ปัญหา  6.อัตราการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้  7.การเกิดนักนวัตกรรม นักจัดการความรู้/ผู้นำการเปลี่ยนแปลง   ...............จึงขอเชิญชวนชาวบล็อกได้ร่วมแสดงข้อคิดเห็นต่อไป ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทุกหน่วยงานหรือองค์กรเพื่อนำไปใช้ในการประเมินความเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ขององค์กรหรือหน่วยงานของตน