ความสำคัญของการสร้างทีมงาน

ความสำคัญในการสร้างทีมงาน

การสร้างทีมงานเป็นกระบวนการสร้างความสัมพันธภาพในกลุ่ม  มุ่งปรับปรุงคุณภาพความสัมพันธ์ที่มีอยู่ต่อกันระหว่างสมาชิก  ให้มีประสิทธิผลของกลุ่มสูงขึ้นได้  เพื่อมีการวางแผนที่มีจุดมุ่งหมายในการปรับปรุงหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพผ่านการวิเคราะห์อย่างมีระบบและได้การยอมรับในหน่วยงาน

ในการสร้างทีมงานมีวัตถุประสงค์พื้นฐานในการปรับปรุงความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างสมาชิกของกลุ่มด้วยการทำงานร่วมกันตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  วัตถุประสงค์ประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้

1.  สมาชิกทุกคนมีความเข้าใจบทบาทของตนดีขึ้นในการทำงานเป็นกลุ่ม

2.  มีความเข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับ  ธรรมนูญ  หรือกฎข้อบังคับของกลุ่ม  นั้นคือวัตถุประสงค์และบทบาทในการทำงานทั้งหมดในองค์การ

3.  เพิ่มพูนการสื่อสารในระหว่างสมาชิกของกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพของกลุ่ม

4.  ความสนับสนุนซึ่งกันและกันเพิ่มขึ้นในระหว่างสมาชิกของกลุ่ม

5.  ความเข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับกระบวนการกลุ่ม  เช่น  พฤติกรรม  และความสัมพันธ์ของกลุ่มที่มีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

6.  วิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเกี่ยวกับปัญหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มทั้งระดับที่เกี่ยวกับการทำงานโดยตรงและระดับที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระหว่างบุคคล

7.  ความสามารถที่จะใช้ความขัดแย้งไปในทางสร้างสรรค์มากกว่าทางทำลาย

8.  การร่วมมือร่วมใจมากขึ้นระหว่างสมาชิกของกลุ่มและการลดการแข่งขันลง  ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากต่อบุคคล  ต่อกลุ่มและต่อองค์การ

9.  การเพิ่มพูนความสามารถของกลุ่มที่จะทำงานร่วมกับกลุ่มอื่น ๆ ในองค์การ

10.  มีความรู้สึกของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในระหว่างสมาชิกของกลุ่ม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน WalkrallyCompetencyความเห็น (0)