แนวคิด คำจำกัดความ นิเวศวิทยาสารสนเทศ (Information ecology)

แนวคิด คำจำกัดความ นิเวศวิทยาสารสนเทศ (Information ecology)

           แนวคิด คำจำกัดความที่ผมเขียนไว้นี้แสดงให้เห็นถึงโมเดล งานด้านการออกแบบสารสนเทศ (Information Designer) ซึ่งในปัจจุบันยังไม่ใครบัญญัติคำจำกัดความด้านนี้ไว้  ดังนั้นผมจึงเขียนขึ้นเป็นการกำหนดแนวคิดเพื่อจะใช้เป็นกรอบให้ตนเองใช้ในการทำงานด้านการออกแบบสารสนเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นในสังคมสารสนเทศยุคหลังสมัยใหม่ (Post modern) ที่โลกเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากอิทธิพลของ "อินเตอร์เน็ต" ไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำจำกัดความนี้ แต่นี้ก็คือจุดประกายเล็กๆให้กับสังคมไทย ที่ต้องการให้มีหลักการ แนวคิด ในการจัดการกับข้อมูลข่าวสาร สำหรับการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด คำจำกัดความคำแรกที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอคือ นิเวศวิทยาสารสนเทศ (Information ecology)

นิเวศวิทยาสารสนเทศ (Information ecology)
            นิเวศวิทยาสารสนเทศ คือการพยายามที่จะอธิบายถึงสังคมเครือข่ายของสิ่งที่มีความเคลื่อนไหว โต้ตอบ ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบที่เชื่อมกันอยู่ (คน วัตถุ เทคโนโลยี) จากแนวคิดของสภาพแวดล้อมทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมวิทยา สู่ การอธิบายสังคมสิ่งแวดล้อมด้านสารสนเทศ / เครือข่ายข้อมูลข่าวสาร  ในความคิดส่วนตัวของผมแล้ว คิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจและเป็นมุมมองที่มีคุณค่าสำหรับนักออกแบบ    นักออกแบบส่วนใหญ่มักจะแก้ปัญหา ออกแบบในมุมมองที่แคบ มองปัญหาด้านเดียว ไม่มองให้รอบด้าน เช่น สังเกตแค่องค์ประกอบเพียงด้านใดด้านหนึ่ง หรือ ผลทางด้านสถิติอย่างกว้างๆ   แนวคิดของนิเวศวิทยาจะสนับสนุนกรอบแนวคิดที่รอบครอบ คิดเชิงกลยุทธ์ คิดอย่างเป็นระบบ ต้องศึกษาให้เข้าใจทั้งระบบ ทุกองค์ประกอบและปฏิบัติจนให้เกิดผลลัพธ์ ดีกว่าศึกษาเพียงแค่ความเข้าใจ นั้นหมายความว่าควรมีส่วนร่วมในนิเวศวิทยานั้นๆ มีปฏิสัมพันธ์กับส่วนต่างๆ แล้วจะทำให้มีข้อมูลอย่างรอบด้านมาดำเนินการออกแบบ หรือ ใช้งานด้านใดๆ ที่สนใจอย่างเกิดผล

 

รูปแสดง information ecology

จะได้กล่าวถึงความหมายและองค์ประกอบของแต่ละส่วนใน บทความตอนต่อไป ........

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Information Designerความเห็น (1)

อัมพร เอกทัตร
IP: xxx.144.160.243
เขียนเมื่อ 

1.ข้อมูลอะไรทางด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับนักออกแบบ

2.การวางระบบสารสนเทศมีขั้นตอนการจัดทำอย่างไร

3.การนำระบบสารสนเทศด้าน HRมาประยุกต์ใช้กับงานต่อไปนี้อย่างไร

  • E-Recruitment
  • E-Learning
  • E-Performance
  • E-salary

ขอรายละเอียดกับทุกคำถามด้วยนะคะ