ในการทำวิจัยบทที่ 4 ปัญหาที่สำคัญคือ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยหรือผู้ตอบแบบสอบถามไม่ส่งแบบสอบถามคืนให้แก่ผู้วิจัยทำให้ผู้วิจัยไม่สามารถแปรผลข้อมูลได้ การทำบทที่ 4 จึงล่าช้า ส่งผลให้การวิจัยไม่คืบหน้าทั้งๆที่ผู้วิจัยได้ขอความกรุณาแก่ผู้ตอบแบบสอบถามให้กรุณาส่งแบบสอบถามกลับคืนแก่ผู้ทำการวิจัย ดังนั้นวิธีแก้ไขที่เหมาะสมควรทำเช่นไร ใครสามารถให้ข้อเสนอแนะที่ดีได้ กรุณาตอบด้วย