เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (32.12)

Domain 3 : Population health and the context of general practice

            ความรู้ ทักษะและทัศนคติที่จำเป็นสำหรับการเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จะอยู่ภายใต้หลักสำคัญทางเวชปฏิบัติทั่วไปหรือDomains of General practice ซึ่งแพทย์ผู้เรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาผู้ป่วยกับผู้สอนหรือแพทย์พี่เลี้ยง และช่วยสร้างความมั่นใจว่าการให้คำปรึกษานั้นครอบคลุมหรือปิดช่องว่างของการเรียนรู้ได้ ประกอบด้วย 5 Domains คือ

Domain 3 : Population health and the context of general practice

                สุขภาพประชากรตามกรอบของเวชปฏิบัติทั่วไปเป็นส่วนสำคัญของการดูแลสุขภาพปฐมภูมิหรือสาธารณสุขมูลฐาน (Primary health care) แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปมีบทบาทเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมากที่จะมีอิทธิพลต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งในระดับบุคคล ระดับการดูแลและระดับชุมชนในระบบดูแลสุขภาพ จึงต้องการความรู้ทางด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและอิทธิพลของครอบครัวต่อสุขภาพของกลุ่มผู้ป่วยในชุมชน แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปจึงควร

  1. ต้องมีความรู้ในเรื่องภูมิหลังของผู้ป่วย ครอบครัว เศรษฐฐานะ วัฒนธรรมและความต้องการทางด้านจิตวิญญาณที่สัมพันธ์กับสุขภาพของเขา
  2. เข้าใจและสนองตอบต่อความต้องการเฉพาะและคุณลักษณะเฉพาะของประชากรที่ดูแลอยู่ รวมทั้ง

2.1    การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ

2.2    การตรวจคัดกรองและการค้นหาโรคในชุมชน

2.3    กำหนดประเด็นสำคัญในเรื่องการเข้าถึงบริการ (Access) และความเป็นธรรม (Equity)

3. ต้องมีความรู้และเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องสุขภาพของชุมชนทั้งท้องถิ่นภูมิภาคและระดับชาติ รวมทั้ง

3.1    มีส่วนร่วมในยุทธศาสตร์การป้องกันและการสุขศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

3.2    ให้มีการเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากบริการสุขภาพ

3.3    สร้างเครือข่ายกับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปคนอื่นๆ องค์กรทางเวชปฏิบัติทั่วไปและผู้ให้บริการสุขภาพ(Health care providers)

3.4    เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขและยุทธศาสตร์ทางสาธารณสุขเช่น การนำเสนอประเด็นสำคัญเกี่ยวกับโรคและสิงแวดล้อม

4.  เข้าใจและรู้จักใช้ประโยชน์จากระบบดูแลสุขภาพของออสเตรเลีย รวมไปถึงกองทุนเพื่อสุขภาพ การวางแผน การบริการ นโยบายและทรัพยากรของชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

11312

เขียน

04 Jan 2006 @ 13:52
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:17
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก