เรื่องเล่าจากออสเตรเลีย (32.13)

Domain 4 : Professional and ethical role & Domain 5 : Organisational and legal dimensions
Domain 4 : Professional and ethical role

                บทบาททางจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพของแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการให้เกียรติผู้ป่วย เพื่อนร่วมงานและชุมชน จรรยาวิชาชีพจะอยู่บนฐานของระบบความเชื่อของวิชาชีพและชุมชน องค์ประกอบหลักๆ ประกอบด้วย

  1. Special duty of care-responsibility, respect and rights. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปควร

1.1 มีความรับผิดชอบอย่างสูงสุดในการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งการกระทำต่อผู้ป่วย เคารพขอบเขตของแพทย์กับผู้ป่วย สร้างความเชื่อมั่น รับรู้ข้อจำกัดของตนเอง การายงาน การตรวจติดตามและการแนะนำ

1.2 แสดงความเคารพในวัฒนธรรมและค่านิยมของผู้ป่วยและระมัดระวังไม่ให้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในการรักษา

1.3 เข้าใจสิทธิผู้ป่วย เพื่อที่จะให้ผู้ป่วยได้รับอย่างชำนาญ ดูแลอย่างเห็นอกเห็นใจและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ป่วยตัดสินใจด้วยตนเอง

      2. Reflective skills and self appraisal. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปควร

2.1 พัฒนาขีดความสามารถในการระมัดระวังตนเอง การพิจารณาตนเองและการประเมินตนเอง

2.2 พัฒนาทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2.3 พัฒนาทักษะพื้นฐานในการตรวจประเมินทางคลินิก (clinical audit)  การประเมินภาวะวิกฤติ (critical appraisal) และการวิเคราะห์เหตุการณ์วิกฤติ (critical incident analysis)

2.4 พัฒนาเครือข่ายวิชาชีพเพื่อการสนับสนุนด้านบุคคลและด้านคลินิก

2.5 พัฒนาการบริหารเวลาและจัดการทักษาให้เพียงพอที่จะยังคงดูแลตนเองและครอบครัว

     3.  Maintenance of professional standards. แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปควร

3.1 ปรับปรุงและคงสภาพมาตรฐานการดูแลทางคลินิกตามแนวทางวิชาชีพ

3.2 ยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพ

3.3 มีส่วนร่วมในการพัฒนาเวชปฏิบัติทั่วไปโดยการเพิ่มพูนทักษะในพื้นที่ด้วยการสอน การวิจัยและการประเมินผล

Domain 5 : Organisational and legal dimensions

                มิติทางด้านองค์การและกฎหมายของเวชปฏิบัติทั่วไปต้องการให้มีการปฏิบัติที่ส่งมอบบริการทางคลินิกให้ผู้ป่วยในกลุ่มประชากรและชุมชน จะมีช่วงกว้างของชนิดการดูแลกับองค์ประกอบสำคัญที่พบบ่อย จะมีข้อผูกพันทางกฎหมายที่จะต้องถูกตรวจสอบจากทั้งมุมมองทางด้านธุรกิจและมุมมองทางด้านบริการ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปจะต้อง

  1. ใช้ทักษะส่วนบุคคลในการบริหารองค์การและเวลาในการทำเวชปฏิบัติ
  2. ทำเวชระเบียนอย่างถูกต้องครบถ้วนในการดูแลรักษาผู้ป่วยเพื่อให้สามารถดูแลต่อเนื่องได้โดยแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปหรือเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. ใช้และประเมินทักษะการจัดการเวชปฏิบัติที่สัมพันธ์กับแนวทางการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย การจัดการทีมงาน การทำงานเป็นทีม นโยบายและหัตถการที่ทำได้ของสำนักงาน การจัดการทรัพยากรและการเงิน
  4. จัดการระบบสารสนเทศและข้อมูลที่สัมพันธ์กับมาตรฐานทางคลินิก แนวทางหรือข้อกำหนดที่วางไว้ เวชระเบียน เทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสารและข้อมูลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การคัดกรอง การค้นหาและระบบที่เกี่ยวข้อง การเข้าถึงและการสร้างความเชื่อมั่น
  5. รวมความรู้ทางด้านกฎหมายการแพทย์และความรับผิดชอบเข้าด้วยกัน โดยสัมพันธ์กับประกาศนียบัตร ความเชื่อมั่น การเขียนรายงานทางกฎหมาย ใบสั่งยา ใบยินยอมรับการรักษา หน้าที่ในการดูแลและการฟ้องร้อง
  6. ทำงานภายใต้ข้อบังคับและกฎระเบียบที่วางไว้
  7. ทำเวชปฏิบัติให้ได้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)