หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกรณีตัวอย่าง (Case Study) ที่ดิฉันเรียนรู้เรื่อง  เทคนิคการถอดบทเรียน  ใช้วิธีการเรียนรู้จากผู้รู้ว่า "เขาทำกันอย่างไร?" ที่ดูจากการปฏิบัติของผู้รู้  จากการลงมือปฏิบัติ  และจากการสนทนา/ชี้แนะของผู้รู้  แล้วนำผลงานที่ได้กลับไปเขียนแล้วมาแลกเปลี่ยนระหว่างกัน 

     ซึ่งผลที่เกิดขึ้นนั้นพบว่า  ดิฉันเห็นการทำงานดังกล่าวที่ใช้วิธีการสนทนากลุ่ม (Focus -group) เป็นหลัก  มีการใช้เครื่องมือช่วยเพื่อรวบรวมข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลกับชุมชน  ได้แก่  3 ห่วง 2 เงื่อน,  การใช้ตาราง,  กราฟวงกลม, การบรรยายความ,  และภาพถ่าย       

     ส่วนข้อมูลที่เกิดขึ้นก็มาจากการสัมภาษณ์,  การสอบถาม, และสถานการณ์จริง  ในการจัดเก็บข้อมูล  การประมวลผลข้อมูล  การจัดหมวดหมู่ข้อมูล  การแยกแยะและจำแนกข้อมูล  และการเปรียบเทียบข้อมูล  เป็นวิธีการที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

      การถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นพบว่า  ทีมงานได้ใช้  1)  การตั้งประเด็นคำถามเป็นหลัก แล้วนำคำตอบที่เกิดขึ้นมาประมวลผล  2)  การตั้งประเด็นสนทนาเพื่อชวนคุย  แล้วนำคำพูดที่โต้ตอบมาประมวลผล    3)  การตั้งโจทย์เพื่อให้กลุ่มร่วมกันอภิปรายความคิดเห็นและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น แล้วนำผลมาประมวลสรุป  และ 4)  การตั้งประเด็นสอบถามเพื่อจัดเก็บข้อมูล  โดยใช้แบบสอบถามรายบุคคล แล้วนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผล


     ฉะนั้น การเรียนรู้เรื่องนี้จึงอยู่ที่ 1) วิธีการชวนชาวบ้านคุยหรือ "เทคนิคการชวนคุยชวนเล่า"  2)  เทคนิคการผูกเรื่อง  3)  วิธีการคิดเครื่องมือมาใช้จัดเก็บ ประมวล นำเสนอ เปรียบเทียบ และสรุปข้อมูล  และ 4)  รูปแบบและวิธีการชวนชาวบ้านเข้ามาเป็นทีมงานและเข้ามามีส่วนร่วมในงานที่ทำหรือ "เทคนิคการดึงดูดคน"  ซึ่งบทบาทส่วนใหญ่ที่เราทำก็คือ  เป็น Facilitater  และ เป็นวิทยากรกระบวนการ  ดังนั้น  การปฏิบัติงานจึงอยู่ภายใต้พื้นฐานและองค์ความรู้หลักของทั้ง 2 เรื่องดังกล่าวค่ะ.