สคส. ปีใหม่ ๒๕๔๙ : ความรู้ ๓ ชั้นของท่านพุทธทาส


ไปสวนโมกข์เมื่อวันที่ ๒๘ ธค. ๔๘ ได้ของดีมาฝาก เป็นของขวัญปีใหม่ ท่านอาจารย์โพธิให้หนังสือมา ๑ ชุด ๒ เล่ม ชื่อ “พินัยกรรมของพุทธทาส ระบบธรรม (เท่า) ที่นึกได้” ซึ่งมติชนสุดสัปดาห์ได้นำมาแนะนำแล้ว
ผมขอยกวรรคทอง มาเป็นของขวัญปีใหม่ สำหรับคอ KM ดังนี้

ความรู้ ๓ ชั้น

·       ความรู้จากการได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่าน 

   เป็นความรู้ขั้นต้นสำหรับเอามาใคร่ครวญ;
   ถือเอาทันทีไม่ได้.  ยังไม่รับเอา, ยังไม่ปฏิเสธ.

·       ความรู้หลังจากใคร่ครวญ พินิจพิจารณา
   โดยเหตุผล ว่าจะดับทุกข์ได้หรือไม่
   สำหรับนำเอาไป พิสูจน์ ทดลองปฏิบัติดู
   ในส่วนที่ควรทดลอง

·       ความรู้หลังจากผ่านการพิสูจน์ หรือทดลองปฏิบัติดูแล้ว ดับทุกข์ได้จริง
             สำหรับถือเป็นหลักปฏิบัติประจำตัว
             หรือสั่งสอนผู้อื่นสืบไป
             มีค่ายิ่ง

         ขอให้จัดความรู้ไว้เป็น ๓ ชั้นอย่างนี้
         จะปลอดภัย และ ได้ผลดี”


 
คงจะเห็นความสอดคล้องระหว่างธรรมะ กับหลักการจัดการความรู้นะครับ     นี่คือข้อพิสูจน์หนึ่งว่า KM คือหลักการตามธรรมชาติ    เป็นเรื่องที่มีอยู่แล้ว
“ความรู้” ที่แท้จริงเป็นความรู้ที่มีเป้าหมายเพื่อการกระทำหรือการปฏิบัติ    ซึ่งสำหรับท่านพุทธทาสคือการดับทุกข์     สำหรับชาว KM คือการปฏิบัติภารกิจหรือปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จระดับที่เป็นเลิศหรือภาคภูมิใจ    ไม่ใช่ “ความรู้” ลอยๆ ไร้เป้าหมาย
สวัสดีปีใหม่ครับ
วิจารณ์ พานิช
๒ มค. ๔๙