วัฒนธรรมองค์กร และ การประกันคุณภาพการศึกษา

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Tacit Knowledge จากอาจารย์แม่สุนีย์ สินธุเดชะ ผู้ที่สามารถส่งลูกเรียน จบจบปริญญาเอก ด้วย น้ำพักน้ำลาย

วัฒนธรรมองค์กร และ การประกันคุณภาพการศึกษา

   อาจารย์แม่สุนีย์ สินธุเดชะ ผู้ที่สามารถส่งลูก(ดร.สิทธินารถ)จนจบปริญญาเอก ด้วย "น้ำพักน้ำลาย" ได้เล่าให้ฟังเมื่อผมไปเรียนปรึกษาหารือ เรื่องวัฒนธรรมองค์กร คือ อะไร มีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพอย่างไรหรือไม่

  อาจารย์แม่ท่านจึงได้ "นำความรู้ฝังลึก" ฐานะเป็นครูมาตลอดชีวิต ว่าวัฒนธรรมองค์กร คือ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ที่อาศัย ความมีวินัย ( เป็นเกราะให้คนทำดี ) และ ระเบียบปฏิบัติที่องค์กรนั้นพึงกระทำ จะทำให้อยู่กันอย่างสันติสุข และ เอื้ออาทร ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแต่งกายสู่สาธารณะ และ การเป็นกาละอันพึงปฏิบัติ หรือ องค์กรกำหนด ความเป็นหนึ่งในสถานะภาพที่กระทำ เอกลักษณ์ของชาติ หรือ ความสามัคคีในองค์กร เพื่อสู่ความเป็นเลิศ

  องค์กรต้องพัฒนาเพื่อให้ทันต่อสังคมโลก ต้องปรับ แปร เปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

   ความเป็นไปของชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่นที่เราอาศัย ความเป็นมรดกตกทอดสู่ชนรุ่นต่อไป ความมีชื่อเสียงเกียรติยศ ความเป็นส่วนรวมร่วมกันของสังคม

  โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าในเรื่อง "ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีเรื่องที่เราต้องดำเนินการอย่างมากมาย ไม่ใช่เพียงแต่ ใส่เสื้อผ้าไทย เพียงอย่างเดียว สิ่งที่ต้องพิจารณามีมากมายที่ท่านอาจารย์แม่ได้ "เล่าให้ฟัง" และ สุดท้าย "วัฒนธรรม แห่งวิชาชีพ ของแต่ละสาขาวิชา" ที่ต้องนำมาสร้างให้กับนิสิต นักศึกษา และ ครู อาจารย์ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)