วัฒนธรรมองค์กร และ การประกันคุณภาพการศึกษา

   อาจารย์แม่สุนีย์ สินธุเดชะ ผู้ที่สามารถส่งลูก(ดร.สิทธินารถ)จนจบปริญญาเอก ด้วย "น้ำพักน้ำลาย" ได้เล่าให้ฟังเมื่อผมไปเรียนปรึกษาหารือ เรื่องวัฒนธรรมองค์กร คือ อะไร มีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพอย่างไรหรือไม่

  อาจารย์แม่ท่านจึงได้ "นำความรู้ฝังลึก" ฐานะเป็นครูมาตลอดชีวิต ว่าวัฒนธรรมองค์กร คือ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ที่อาศัย ความมีวินัย ( เป็นเกราะให้คนทำดี ) และ ระเบียบปฏิบัติที่องค์กรนั้นพึงกระทำ จะทำให้อยู่กันอย่างสันติสุข และ เอื้ออาทร ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแต่งกายสู่สาธารณะ และ การเป็นกาละอันพึงปฏิบัติ หรือ องค์กรกำหนด ความเป็นหนึ่งในสถานะภาพที่กระทำ เอกลักษณ์ของชาติ หรือ ความสามัคคีในองค์กร เพื่อสู่ความเป็นเลิศ

  องค์กรต้องพัฒนาเพื่อให้ทันต่อสังคมโลก ต้องปรับ แปร เปลี่ยนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

   ความเป็นไปของชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่นที่เราอาศัย ความเป็นมรดกตกทอดสู่ชนรุ่นต่อไป ความมีชื่อเสียงเกียรติยศ ความเป็นส่วนรวมร่วมกันของสังคม

  โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าในเรื่อง "ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีเรื่องที่เราต้องดำเนินการอย่างมากมาย ไม่ใช่เพียงแต่ ใส่เสื้อผ้าไทย เพียงอย่างเดียว สิ่งที่ต้องพิจารณามีมากมายที่ท่านอาจารย์แม่ได้ "เล่าให้ฟัง" และ สุดท้าย "วัฒนธรรม แห่งวิชาชีพ ของแต่ละสาขาวิชา" ที่ต้องนำมาสร้างให้กับนิสิต นักศึกษา และ ครู อาจารย์ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

 JJ