ทีมงานพัฒนาได้มีความเห็นว่า ขณะนี้ถึงเวลาสมควรแล้วที่จะเริ่มพัฒนาระบบ Knowledge Management System แทนระบบบล็อกที่ใช้กับ GotoKnow.org อยู่ในปัจจุบัน

จากการที่ได้พัฒนาระบบบล็อกเพื่อใช้ในการจัดการความรู้ และ นำมาใช้งานกับเว็บไซต์ GotoKnow.org นานร่วมกว่า 6 เดือน ทีมงานได้ศึกษาและรับรู้ความต้องการใหม่ๆ จากผู้ใช้ระบบเพิ่มเติมขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับการศึกษาความต้องการของผู้ใช้แบบเบื้องต้นในระยะแรกก่อนการพัฒนาระบบ ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้ใช้เองเข้าใจและเล็งเห็นประโยชน์ของระบบบล็อกเพื่อการจัดการความรู้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ความต้องการใหม่ๆ เหล่านี้ ประกอบกันเป็นระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System) ที่จะมีความสามารถเพียบพร้อมกว่าระบบบล็อกเพื่อการจัดการความรู้ (Blog System for Knowledge Management) อาจจะกล่าวได้ว่า ในระบบการจัดการความรู้นี้จะมีระบบบล็อกที่มีความสามารถเช่นเดียวกับที่ใช้ใน GotoKnow.org เป็น Module หนึ่งในหลายหลาย Modules ที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่ เช่น

• ระบบการรวบรวมความรู้จากหลากหลายระบบบล็อก
• ระบบการถาม-ตอบ
• ระบบการแนะนำ Keyword แบบอัตโนมัติ
• ระบบการเขียนร่วมกัน
• ระบบการจัด Priority ในการอ่านและการเขียนในกลุ่มผู้ใช้ และ
• ระบบ Social Network เป็นต้น

ด้วยสาเหตุนี้ ทีมงานจึงต้องการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ดังกล่าวขึ้น โดยในระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548 – เดือนกุมภาพันธ์ 2549 จะเสร็จสิ้นส่วนของระบบบล็อก โดยใช้ประสบการณ์ที่เรียนรู้จากการพัฒนาระบบทดลองแรกที่ใช้กับ GotoKnow.org มาเป็นต้นแบบ ผลลัพธ์คือ จะทำให้การพัฒนาระบบใหม่นี้สามารถทำได้เร็วขึ้น สอดรับกับความต้องการใหม่ๆ ได้ดี และเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับผู้ใช้ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

ในขณะเดียวกัน การพัฒนาระบบใหม่นี้จะทำควบคู่ขนานไปกับการดูแลบำรุงรักษาระบบเดิมให้ใช้งานได้ตามปกติโดยจะไม่เพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่ๆ ของระบบลงไป และเมื่อระบบใหม่ (Version 2.0) พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว ระบบเก่าจะถูกเปลี่ยนเป็นระบบใหม่โดยทันที และจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อข้อมูลต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลของ GotoKnow.org