หน้าที่ความรับผิดชอบ
          การควบคุมป้องกัน  ติดตาม  เฝ้าระวัง  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงทะเล 
การทำผิดกฎหมายว่าด้วยการประมง  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  การควบคุมพื้นที่แหล่ง
ประมงทะเล   การให้ความรู้ในการทำการประมงอย่างรับผิดชอบ  การส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชน  และองค์กรชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงทะเล  การให้ความช่วยเหลือชาวประมง  และผู้ประสบภัย  การจัดทำฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานพื้นที่รับผิดชอบ  ได้แก่  พื้นที่ชายทะเล  ตั้งแต่อำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลอบคลุมจังหวัดชุมพร  ถึงอำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ความยาวแนว
ชายฝั่งทะเลระยะทาง  423.5  กิโลเมตร  พื้นที่แหล่งทำการประมง  จำนวน  794,062.50  ไร่
1)  งานป้องกันและปราบปรามประมงทะเล  (2  โครงการ  2  กิจกรรม)
      1  โครงการตรวจติดตามและควบคุมการทำการประมง
          1.1  กิจกรรมตรวจติดตามและควบคุมการทำการประมงพื้นที่ทั่วไป
          1.2  กิจกรรมตรวจติดตามและควบคุมการทำการประมงพื้นที่เด็ดขาด  (ปิดอ่าว)
       2  โครงการปฏิบัติการร่วมชุมชน
2)  งานชุมชนสัมพันธ์  (4  โครงการ  6  กิจกรรม)
      1  โครงการประชาสัมพันธ์
          1.1  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มเยาวชน
          1.2  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำท้องถิ่นและองค์กรภาครัฐ
          1.3  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว
          1.4  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มชาวประมง
          1.5  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ
          1.6  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
      2  โครงการ  “ยุวประมง”
      3  โครงการใต้ร่มบารมีมหาราชินี  “คืนไข่ปูสู่ธรรมชาติ
      4  โครงการ  Sea  food  bank
หน่วยงานในสังกัด
      1  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน  จังหวัดชุมพร
      2  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า  จังหวัดสุราษฏร์ธานี
      3  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      4. สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจังหวัดชุมพร
      5. สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
                                ข้าราชการ                              จำนวน     14         อัตรา
                                ลูกจ้างประจำ                          จำนวน     36         อัตรา
                                ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน             จำนวน     26         อัตรา
                                จ้างเหมาบริการ                         จำนวน      7           อัตรา
                                                                รวมทั้งหมด         84           อัตรา
ยานพาหนะ
                                เรือขนาด  60  ฟุต                       จำนวน     5            ลำ
                                เรือขนาด  29  ฟุต                        จำนวน     2            ลำ
                                เรือขนาด  24  ฟุต                        จำนวน     2            ลำ
                                เรือขนาด  19  ฟุต                         จำนวน     2            ลำ
                                                                    รวมทั้งหมด         11           ลำ