ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลภาคใต้ตอนบน จังหวัดชุมพร

                                                      หน้าที่ความรับผิดชอบ
          การควบคุมป้องกัน  ติดตาม  เฝ้าระวัง  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงทะเล 
การทำผิดกฎหมายว่าด้วยการประมง  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  การควบคุมพื้นที่แหล่ง
ประมงทะเล   การให้ความรู้ในการทำการประมงอย่างรับผิดชอบ  การส่งเสริม  สนับสนุนให้ประชาชน  และองค์กรชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงทะเล  การให้ความช่วยเหลือชาวประมง  และผู้ประสบภัย  การจัดทำฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานพื้นที่รับผิดชอบ  ได้แก่  พื้นที่ชายทะเล  ตั้งแต่อำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
คลอบคลุมจังหวัดชุมพร  ถึงอำเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  ความยาวแนว
ชายฝั่งทะเลระยะทาง  423.5  กิโลเมตร  พื้นที่แหล่งทำการประมง  จำนวน  794,062.50  ไร่
1)  งานป้องกันและปราบปรามประมงทะเล  (2  โครงการ  2  กิจกรรม)
      1  โครงการตรวจติดตามและควบคุมการทำการประมง
          1.1  กิจกรรมตรวจติดตามและควบคุมการทำการประมงพื้นที่ทั่วไป
          1.2  กิจกรรมตรวจติดตามและควบคุมการทำการประมงพื้นที่เด็ดขาด  (ปิดอ่าว)
       2  โครงการปฏิบัติการร่วมชุมชน
2)  งานชุมชนสัมพันธ์  (4  โครงการ  6  กิจกรรม)
      1  โครงการประชาสัมพันธ์
          1.1  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มเยาวชน
          1.2  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำท้องถิ่นและองค์กรภาครัฐ
          1.3  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว
          1.4  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มชาวประมง
          1.5  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ
          1.6  กิจกรรมประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
      2  โครงการ  “ยุวประมง”
      3  โครงการใต้ร่มบารมีมหาราชินี  “คืนไข่ปูสู่ธรรมชาติ
      4  โครงการ  Sea  food  bank
หน่วยงานในสังกัด
      1  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลหลังสวน  จังหวัดชุมพร
      2  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะเต่า  จังหวัดสุราษฏร์ธานี
      3  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลบางสะพานน้อย  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
      4. สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจังหวัดชุมพร
      5. สถานีวิทยุประมงชายฝั่งจังหวัดสุราษฏร์ธานี
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
                                ข้าราชการ                              จำนวน     14         อัตรา
                                ลูกจ้างประจำ                          จำนวน     36         อัตรา
                                ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน             จำนวน     26         อัตรา
                                จ้างเหมาบริการ                         จำนวน      7           อัตรา
                                                                รวมทั้งหมด         84           อัตรา
ยานพาหนะ
                                เรือขนาด  60  ฟุต                       จำนวน     5            ลำ
                                เรือขนาด  29  ฟุต                        จำนวน     2            ลำ
                                เรือขนาด  24  ฟุต                        จำนวน     2            ลำ
                                เรือขนาด  19  ฟุต                         จำนวน     2            ลำ
                                                                    รวมทั้งหมด         11           ลำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน fisherisepattorความเห็น (2)

นายพลเมือง ชุมพร
IP: xxx.123.101.199
เขียนเมื่อ 

ศปป.ชุมพร วอนชาวประมงให้ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำช่วงปิดอ่าว

นายจรูญศักดิ์ เพชรศรี หัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ภาคใต้ตอนบนจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า บริเวณทะเลอ่าวไทยในเขตท้องที่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี เป็นแหล่งซึ่งสัตว์น้ำบางชนิดวางไข่ และอาศัยเลี้ยงตัวอ่อนในวัยอ่อนซึ่งผลจากการศึกษาและติดตามสัตว์น้ำบางชนิด โดยเฉพาะ " ปลาทู " ซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันมาก โดยสัตว์น้ำดังกล่าววางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี

นายจรูญศักดิ์ เปิดเผยต่อว่าด้วยปัจจุบันชาวประมงมีการพัฒนาและดัดแปลงเครื่องมือทางการประมงที่ทันสมัยขึ้น เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้การประมงปลาทูเริ่มแพร่หลายขึ้น แม้ว่าความต้องการบริโภคปลาทูภายในประเทศยังมีไม่มากนัก แต่ปริมาณปลาทูที่เกินความต้องการนั้นได้ถูกนำมาแปรสภาพทำเป็นปลาทูเค็มส่งออกไปขายต่างประเทศ เช่น อินโดนีเชีย สิงคโปร์ ฮ่องกง ทำรายได้เข้าสู่ประเทศปีละหลายล้านบาท ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันมิให้พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำ และสัตว์น้ำในระยะวัยอ่อนถูกจับมากเกินไป และเพื่อให้สัตว์น้ำมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนถาวรตลอดไป กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนด ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์-15 พฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงที่สัตว์น้ำวางไข่ และเลี้ยงตัวในระยะวัยอ่อน กรมประมงจึงห้ามทำประมงด้วยเครื่องมือบางชนิด ตั้งแต่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 26,400 ตารางกิโลเมตร และกำหนดให้พื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ของการประกาศปิดอ่าว ห้ามทำประมงในฤดูปลาวางไข่และสัตว์น้ำเลี้ยงตัวในระยะวัยอ่อน เป็นเวลา 3 เดือน

นายจรูญศักดิ์ ยังเปิดเผยอีกว่าในปีนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยนายอำนวย บัวเขียว นายก อบจ.ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์น้ำที่นับวันเริ่มลดน้อยลง จึงได้สนับสนุนงบประมาณบางส่วนมาในครั้งนี้พร้อมทั้งให้จัดพิธีประกาศปิดอ่าว ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ณ ท่าเทียบเรือ อบจ.ชุมพร ต.ท่ายาง อ.เมือง และในวันนั้น ทาง นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีอีกด้วย

“สำหรับในปีที่ผ่านมา ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล ภาคใต้ตอนบนจังหวัดชุมพร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนธันวาคม 2551 สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้รวม 152 คดี ผู้ต้องหา จำนวน 1,528 ราย” นายจรูญศักดิ์ กล่าว

เด็กเล
IP: xxx.113.86.139
เขียนเมื่อ 
สอบถามครับ

การจับจองพื้นทีชายฝั่งเพื่อเลี้ยงหอย ผิดกฏหมายมั้ยครับ