HR Scorecard คือ การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการไทย ซึ่งมีมิติสำหรับการประเมิน 5 มิติดังภาพนี้