การจัดกลุ่ม KM ใน mcr-chumphon

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จัดกลุ่ม วิสัยทัศน์ KM

วิสัยทัศน์

อนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อความสมดุลของระบบนิเวศของทะเล

การจัดกลุ่ม KM

เนื่องจาก ศวทก. มีอัตรากำลังในองค์กร 17 คน จึงจัดเป็น 2 กลุ่ม โดยมี นายวุฒิชัย  เจนการ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นที่ปรึกษา  รายละเอียดดังนี้

กลุ่มที่ 1

นายอติชาต  อินทองคำ    ตำแหน่งนักวิชาการประมง 5      ประธานฯ

นางธันยพร  ทรัพย์สมบูรณ์  ตำแหน่งนักวิชาการประมง 5   เลขาฯ

นายประเดิม  อุทยานมณี     ตำแหน่งนักวิชาการประมง 3   ผู้ช่วยเลขาฯ

กลุ่มที่ 2

นายสมพงค์  บัณติวิวัฒน์กุล   เจ้าพนักงานประมง 5    ประธานฯ

นายประจวบ  โมฆรัตน์          เจ้าพนักงานประมง 5    เลขาฯ

นายจักรพงษ์  อดทน            เจ้าหน้าที่ประมง 3       ผู้ช่วยเลขาฯ

สมรรถนะหลัก

1.ด้านบริหารองค์กร

2.ด้านการบริการประชาชน

3. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mcr-chumphonความเห็น (0)