knowledge Sharing

สร้างแรงศรัทธาในการแก้ไข

ในการจัดการให้กระบวนการจัดการองค์ความรู้ เกิดขึ้นในองค์กร หากได้รับการสนับสนุนจากผู้นำสูงสุดในองค์กร ก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี และหากมีผู้บริหารและทีมงานที่มีประสบการณ์ มีการนำเทคโนโลยี ITมาประยุกต์ใช้ ก็จะเป็นบรรยากาศก่อให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการสร้างและแบ่งปันความรู้ในองค์กร  มีโอกาสประสบความสำเร็จมีมากที่สุดแต่ก็อาจมีอุปสรรคหรือการต่อต้านเช่น

1. ในกรณีที่องค์ไม่มีความต้องการ หรือไม่เห็นประโยชน์ของการแบ่งปันองค์ความรู้ และผู้นำองค์การไม่เข้าใจและไม่ให้การสนับสนุนซึ่งอาจจะเนื่องจาก ไม่เห็นความสำคัญถึงความรู้ของผู้ที่เข้ามาร่วมงานใหม่ หรือคิดว่าตัวเองมีความรู้ดีอยู่แล้ว

หากเป็นอย่างนี้ ควรสร้างแรงจูงใจ แรงกระตุ้น ให้เห็นประโยชน์ของ องค์ความรู้และการแบ่งปันสร้างความมุ่งมั่นและให้มีศรัทธาของกลุ่มบุคคลหลัก ๆ ในองค์การให้ได้แล้วทุกคนก็จะสามารถซึมซับไปได้เรื่อย ๆ จนเป็นเรื่องปกติและจะมีความพยายามหาความรู้ใหม่ ๆ มาเพิ่มอยู่ตลอดเวลา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The end of wayความเห็น (0)