การประชุมพัฒนานักวิจัยครั้งที่1

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากชุดโครงการวิจัยและพัฒนาครู เพื่อพัฒนานักวิจัย 14-15 กค. 48 ที่ กทม.

       ผศ.ดร.สะเทื้อน เทพทรงทอง รองอธิการบดี มรภ.อุบลราชธานี ผู้ประสานงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาครูระดับประเทศได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัยในชุดโครงการวิจัยนี้ จำนวน 44 โครงการวิจัย ที่โรงแรมมารวย กรุงเทพ  ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2548 ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยประธานโครงการวิจัย และหัวหน้าชุดโครงการวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิของชุดโครงการวิจัย

       ผู้จัดกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะปรับแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดของโครงการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบ TOR ของชุดโครงการที่ได้ลงนามไว้กับ สกอ. และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยในโครงการวิจัย กับวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ

       นอกจากการวิจัยเพื่อให้ได้องค์ความรู้ด้านการผลิตและพัฒนาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏแล้ว จุดเน้นของการประชุมจะอยู่ที่การแสวงหาแนวทางให้โครงการวิจัยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติ แนวคิด ประสบการณ์ มุมมอง ทัศนะระหว่างนักวิจัยทั้งหมดใน 44 โครงการอีกด้วย อันเป็นมิติใหม่ของการวิจัยแบบชุดโครงการ ผศ.ดร.สะเทื้อน เทพทรงทองกล่าว

       ขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรายการและกิจกรรมที่น่าสนใจนี้ต่อไป 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครู ปี2548 ภูมิภาคกรุงเทพมหานครความเห็น (0)