GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

รูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน

การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนแบบ 6 ร

จากการจัดการความรู้ด้วยการจัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้วิจัยร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพท.สุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 29 คนที่เข้าร่วมวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน ได้เล่าประสบการณ์ในการนิเทศภายในโรงเรียนของตนเอง แล้วสกัดเป็นขุมความรู้เพื่อนำไปใช้พัฒนางาน(แก่นความรู้) สรุปได้ว่า การนิเทศภายในโรงเรียนที่จะช่วยให้การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและบุคลากรในโรงเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ ได้นั้น ต้องดำเนินการตามขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

1. ร่วมกำหนดคุณลักษณะของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. ร่วมประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนา

3.ร่วมกันวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยในการพัฒนา

4.ร่วมหาทางเลือกเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา

5.ร่วมปฏิบัติการนิเทศ

6.ร่วมติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข

ในการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนตามรูปแบบ ดังกล่าว จะเป็นเช่นไร ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนำรูปแบบไปสู่สถานศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 109916
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 5
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (5)

  • เป็นรูปแบบหรือวิธีการนิเทศที่น่าสนใจและน่าจะประสบผลสำเร็จ
    การดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนตามรูปแบบ ดังกล่าว (6 ร) ถ้าได้นำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง จะช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

จากการได้อ่าน การนิเทศภายใน ในข้อความสั้นๆ แต่ใจความดีมาก และสามารถนำไปปฏิบัติได้เลย แจ๋วมาก

เห็นรูปแบบการนิเทศแบบ๖ ร แล้วชื่นชม อยากรู้วิธีการปฏิบัติจริงๆที่เกิดผลจะเยี่ยมมาก

รูปแบบการนิเทศภายใน แบบ 6 ร.น่าสนใจมากๆ มีตัวอย่างเผยแพร่บ้างหรือเปล่าคะ(สพป.เพชรบูรณ์ 2)