จากการจัดการความรู้ด้วยการจัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยผู้วิจัยร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพท.สุพรรณบุรี เขต 2 จำนวน 29 คนที่เข้าร่วมวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียน ได้เล่าประสบการณ์ในการนิเทศภายในโรงเรียนของตนเอง แล้วสกัดเป็นขุมความรู้เพื่อนำไปใช้พัฒนางาน(แก่นความรู้) สรุปได้ว่า การนิเทศภายในโรงเรียนที่จะช่วยให้การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของครูและบุคลากรในโรงเรียนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบความสำเร็จ ได้นั้น ต้องดำเนินการตามขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

1. ร่วมกำหนดคุณลักษณะของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ

2. ร่วมประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนา

3.ร่วมกันวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยในการพัฒนา

4.ร่วมหาทางเลือกเพื่อกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา

5.ร่วมปฏิบัติการนิเทศ

6.ร่วมติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไข

ในการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนตามรูปแบบ ดังกล่าว จะเป็นเช่นไร ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการนำรูปแบบไปสู่สถานศึกษา