จากการเปิดพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542

คำว่า พัฒนา ที่เป็นคำกิริยา หมายถึง ทำให้เจริญ

องค์การ หมายถึง ศูนย์รวมกลุ่มบุคคลหรือหรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในกฎหมายหรือตราสารจัดตั้ง

การพัฒนาองค์การ คือ การทำให้กิจการเจริญขึ้น

ในส่วนของการพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยส่วนตัว คิดว่าคนเป็นปัจจัยสำคัญของการพัฒนาคณะฯ จึงต้องเริ่มจากการพัฒนาคน และสิ่งนี้จะสืบต่อไปถึงการพัฒนาคณะฯต่อไป

ตนเองจึงได้เสนอโครงการสัมมนาหัวหน้าหน่วยหัวหน้างานของคณะฯ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2549 ณ โรงแรมอินเตอร์ รีสอร์ท การสัมมนาครั้งนี้ คาดว่าจะได้นำสิ่งที่สัมมนามาพัฒนาหัวหน้าหน่วย/งาน และนำไปสู่การพัฒนาคณะฯต่อไป