โครงการพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

กลุ่มเป้าหมายคนจนที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วจำนวน 36 คน
การนำความรู้ km ไปประยุคต์ใช้ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน kmวิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ความเห็น (0)