การนำความรู้ km ไปประยุคต์ใช้ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน