สนใจPMQA

         ผมได้ทราบว่า ทาง กพร.ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดทำมาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติด้านการบริหารจัดการภาครัฐขึ้นชื่อPMAQ ฏ้เลยสนใจเพื่อจะนำมาเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้ส่งจดหมายไปสอบถามและสมัครเข้าร่วมแต่เนื่องจากเป็นการเริ่มต้น ดังนั้นหน่วยนงานเฉพาะแห่งในระดับอำเภอ ยังไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะยังไม่ถึงระยะนี้  ก็คิดว่าหากมีใครสนใจจะได้ทราบข้อมูลจึงนำมาเล่าไว้ในที่นี้ครับ เป็นการตอบที่เร้วมาก สมเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ปฏิรูประบบราชการจริงๆเลยครับ ถามวันนี้ วันรุ่งขึ้นตอบให้เลย เยี่ยมมากครับ

เรียน ผู้อำนวยการภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม

            สวัสดีครับ ผมชื่อนายแพทย์พิเชฐ   บัญญัติ เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก อ.บ้านตาก จ.ตาก มีความประสงค์จะส่งโรงพยาบาลบ้านตากเข้าร่วมประเมินรางวัล PMQA จึงรบกวนเรียนถามว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง จะสมัครอย่างไร มีรายละเอียดอย่างไร

                โรงพยาบาลบ้านตาก เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อยู่ที่ 98 หมู่ 7 ตำบลตากออก อ.บ้านตาก จ.ตาก เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2516 เป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยชนบทและมีการพัฒนาขยายขนาดมาจนเป็น 60 เตียง ในปี 2542 มีเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 155 คน ดูแลประชากรอำเภอบ้านตากประมาณ 50,000 คน

                โรงพยาบาลบ้านตาก ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพ(Hospital Accreditation) และมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (Health Promoting Hospital) จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2547 ได้รับการรับรองมาตรฐานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน(Healthy Workplace) ระดับทองตั้งแต่ปี 2546 ได้รับรางวัลโรงพยาบาลชุมชนที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศจากมูลนิธิแพทย์ชนบท ปี 2547 และล่าสุดได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดรางวัล 5 ส แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อพฤศจิกายน 2548 นี้และได้รับการยกย่องให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมด้วย นอกจากนี้ตัวแบบบ้านคุณภาพ ซึ่งเป็นแม่แบบในการพัฒนาโรงพยาบาลบ้านตากยังเข้ารอบสุดท้ายการประกวดนวัตกรรมแห่งชาติทางด้านสังคมจากสำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมทแห่งชาติและมีสิทธิใช้ตราสัญลักษณ์รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติในการเผยแพร่ผลงาน 3 ปี

                โรงพยาบาลบ้านตาก ได้นำแนวคิดของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ(TQA)ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ มาเป็นแนวทางการบริหารและพัฒนาโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2547 และในปี 2548 ได้ทดลองส่งเข้าประเมินเพื่อรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติด้วย

                เมื่อทางโรงพยาบาลบ้านตาก ได้ทราบว่าทาง กพร.ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้จัดตั้งรางวัลPMQA ขั้นมา ทางโรงพยาบาลบ้านตากจึงได้ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาโรงพยาบาลเพื่อบริการประชาชนให้ดีมากขึ้นโดยขอสมัครเข้าร่วมการประเมินด้วย

                จึงเรียนมาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

                                                                 ขอแสดงความนับถือ

                                                                  นพ.พิเชฐ   บัญญัติ

                                                                   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก จ.ตาก

                                                                  โทรศัพท์ 0-1888-9011

                                                                   อีเมล์ [email protected]

สำเนาเรียน คุณนงนารถ เพชรสม ครับ

สมัครรางวัลPMQA

[email protected]

[email protected]

เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาก
         ดิฉันชื่อ นงนารถ เพชรสม ค่ะ ได้รับมอบหมายจากท่าน ผอ. ภารกิจการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม (ผอ. สุพรรณี ไพรัชเวทย์) ให้เรียนท่าน ผอ. ว่า ได้รับ e-mail ที่ท่านแจ้งความประสงค์จะขอสมัครเข้ารับรางวัล คุณภาพแห่งชาติ (PMQA)  แล้วค่ะ
         สำนักงาน ก.พ.ร. ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้ อย่างไรก็ดี ขณะนี้  แนวทางในการดำเนินการเรื่อง PMQA ซึ่งได้กำหนดให้เป็นตัวชี้วัดเลือกตามคำรับรองการปฏิบัติราฃการสำหรับ ปี 2549 นั้น หน่วยงานที่สามารถเข้าร่วมการดำเนินการตามตัวชี้วัดนี้ คือ กรม และจังหวัด ซึ่งในส่วนของจังหวัดนั้น ให้จังหวัดเลือกอำเภอมาดำเนินการ 1 อำเภอ ค่ะ
         ส่วนการดำเนินการเพื่อสมัครรับรางวัลนี้ในโอกาสที่จะได้จัดขึ้นต่อไปนั้น หน่วยงานที่จะสามารถสมัครเข้ารับรางวัลได้ยังคงเป็นหน่วยงานในระดับกรม และจังหวัด เข่นกันค่ะ
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบค่ะ
                                    นงนารถ เพชรสม
                       ผอ. กลุ่มการบริหารการเปลี่ยนแปลง 3
        ผมต้องขอขอบคุณทาง กพร.ที่ชี้แจงมาและหวังว่าในอนาคต น่าจะมีการพัฒนามาถึงหน่วยงานเล็กๆในภูมิภาคบ้าง เพื่อเป็นตัวกระตุ้นการพัฒนาแบบภาครัฐ เพราะตอนนี้ PSOก็เงียบ(หาย)ไปแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน PracticalKMความเห็น (0)