ประโยชน์แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)

เราจะทราบความสำเร็จของโครงการก่อนโครงการจะเริ่มได้อย่างไร?
แผนที่ยุทธศาสตร์ทำให้ทราบว่า โครงการที่ได้ร่วมกันคิด หรือฝ่ายที่รับผิดชอบคิดขึ้นมานั้นจะประสบความสำเร็จมากน้อย หรือต้องปรับปรุงอะไรก่อนการนำไปใช้อย่างไรบ้าง โครงการต่างๆ ที่สร้างหรือคิดขึ้นมานี้ จะสามารถผลักดันให้บรรลุตามจุดหมายปลายทางขององค์กรหรือไม่ นอกจากนี้ การสร้างแผนที่ยุทธศาสตร์ ยังทำให้ทราบถึงตัวชี้วัด 3 แบบ คือ PI (Performance Indicator)  KRI (Key Result Indicator) และ KPI (key Performance Indicator) ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในยุคของการจัดทำแผนงาน โครงการให้ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของชาติ ในปัจจุบัน (และจะมาเล่ารายละเอียดการจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร์ในโอกาสต่อๆ ไป) โปรดติดตามตอนต่อไป....

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เวทีเรียนรู้ความเห็น (0)