สรุป Best practice ที่สำคัญ ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม ปี 2548

1.ความสำเร็จในการดูผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลที่เท้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การดูแลรักษาด้วยทีมสหวิชาชีพ จนกระทั่งทำรองเท้าที่เหมาะสมให้ผู้ป่วยแต่ละราย

2.ทีมดูแลผู้ป่วยเบาหวานเชิงรุก ที่มีคุณภาพ ในการทำ Primary prevention ของการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวานทุกคน

ตามรายละเอียด ที่นี DM foot care at Thatpanom Crown Prince Hospital