ชมรมผู้สูงอายุอำเภอพิบูลมังสาหาร "ผู้เฒ่าค้ำเมือง" ... มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน บ่อยมาก และอย่างต่อเนื่องเลยละค่ะ ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ท่านไพโรจน์ได้เล่าว่า ถ้าให้ผู้สูงอายุคิดกิจกรรมทำกันทุกเดือนก็ยังได้ ... และสังคมที่นี่จะให้ความสำคัญของวัฒนธรรมประเพณีเป็นที่หนึ่ง และผู้สูงอายุก็มีบทบาททางด้านนี้มาก มาก เลยค่ะ กิจกรรมเหล่านั้นก็คือ

  • กิจกรรมด้านศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  • เช่น การแห่เทียนเข้าพรรษา การฟ้อนรำในขบวนแห่ การไหลเรือไฟออกพรรษา เรือสะเดาะเคราะห์ การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และการทำบุญประเพณีต่างๆ
  • เหล่านี้มีผู้สูงอายุเป็นแม่งานหลักเกือบทั้งนั้นเลยค่ะ

ภาพกิจกรรมของท่านละค่ะ