การสอนแบบศูนย์การเรียน

rawadee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Learning Center

การสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center)

การสอนแบบศูนย์การเรียน (Learning Center)

ศูนย์การเรียน (Learning Center) เป็นการเรียนรู้จากการประกอบกิจกรรมของนักเรียนโดยแบ่งบทเรียนออกเป็น 4 – 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีสื่อการเรียนที่จัดไว้ในซองหรือในกล่องวางบนโต๊ะเป็นศูนย์กิจกรรม และแบ่งผู้เรียนตามศูนย์กิจกรรม กลุ่มละ 4 – 6 คน หมุนเวียนกันประกอบกิจกรรมตามศูนย์ต่าง ๆ แห่งละ 15 – 20 นาที จนครบทุกศูนย์ โดยใช้สื่อประสม (Multi Media) และกระบวนการกลุ่ม
ศูนย์การเรียน (Learning Center) เป็นกระบวนการเรียนที่บูรณาการระหว่างการใช้สื่อประสมกับกระบวนการกลุ่ม เน้นกิจกรรมเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เกิดการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนเอง ผู้เรียนประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุด โดยอาศัยสื่อการสอนแบบประสมและหลักการของกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์เข้าช่วยในการเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นการเรียนตามเอกัตภาพอีกด้วยส่วนประกอบของศูนย์การเรียน คู่มือครู แบบฝึกหัดปฏิบัติสำหรับผู้เรียน สื่อสำหรับศูนย์กิจกรรม แบบทดสอบสำหรับการประเมินผล ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน

1. การทดสอบก่อนเรียน
2. การนำเข้าสู่บทเรียน
3. การประกอบกิจกรรมการเรียน แบ่งผู้เรียน กลุ่มละ 4 – 6 คน เรียกว่าศูนย์กิจกรรม
4. แต่ละศูนย์ประกอบกิจกรรมแตกต่างกันออกไปตามที่กำหนดไว้ในชุดการสอน
5. แต่ละศูนย์กิจกรรมกำหนดเวลาให้ใช้ประมาณ 15-20 นาที
6. เมื่อนักเรียนทุกศูนย์ประกอบกิจกรรมเสร็จแล้วจะมีการเปลี่ยนศูนย์กิจกรรม จนกระทั่งครบทุกศูนย์จึงจะถือว่าเรียนเนื้อหาในแต่ละหน่วยครบตามกำหนด

7. ครูทำหน้าที่ประสานงานการสอน คอยดูแลและกระตุ้นการเรียนการสอนนักเรียนแต่ละคน

ผลที่ได้รับ
การใช้วิธีสอนแบบศูนย์การเรียนนอกจากจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าวิธีปกติแล้ว ยังทำให้เกิดผลต่อการพัฒนากระบวนการกลุ่มด้วย (กรมวิชาการ. 2533 : 80)

 

ที่มา : http://freehost19.websamba.com/sobbanju/edu/teaching5.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สาระการเรียนรู้ความเห็น (4)

ครูอัจ
IP: xxx.26.81.37
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่ให้ความรู้ อยากทราบว่า 1 ชุดการสอนควรมีกี่ศูนย์การเรียนจึงจะเหมาะสมสำหรับนักเรียนม.ต้น

ครูบีม
IP: xxx.9.49.47
เขียนเมื่อ 

ปกตอ จะมี 5 ศูนย์นะครับ ซึ่งก็กำลังดี แต่ต้องมีศูนย์ที่ 6 เป็นศูนย์สำรองเพื่อให้นักเรียนที่ผ่านครบทั้ง 5 ศุนย์แล้วโดยศุนย์ที่6 เป็นศูนย์เพิ่มเติม คือให้ความรู้ใหม่ หรือกระบวนการนำไปใช้ หรือความรู้เพิ่มเติมให้กับบนักเรียนอันเปนที่รักของพวกเราครับ

สือการสอน ประเภทต่างๆ ทำให้เข้าใจง่าย
IP: xxx.9.252.184
เขียนเมื่อ 
Ouy
IP: xxx.1.31.96
เขียนเมื่อ 

สะบายดี ยากรู้ว่าวิทีสอนแบบศุนกานเรียนแม่นหยัง แล้วก่อยากรู้ว่ามีท่านใดแด่ที่ให้ความหมาย

คำสำคัญ (Tags)

#ศูนย์การเรียน

หมายเลขบันทึก

108506

เขียน

04 Jul 2007 @ 11:49
()

แก้ไข

24 Jun 2012 @ 02:01
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก