ข้าพเจ้าต้องปรับสมดุลของตัวเองไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายจะถึงความพอดี  ถ้าเราปฎิบัติได้อย่างที่ตั้งใจผลดีก็จะเกิดกับตัวเราเอง   ปัญหาสำคัญคืออย่ายอมให้ความต้องการที่ไร้เหตุผลของตน มาบั่นทอนความตั้งใจของตนเอง จะพยายามต่อไปคะ