โรคมาลาเรีย    เป็นโรคที่เกิดโดยสัตว์เซลล์เดียว   จัดอยู่ใน  GENUS  PLASMODIUM  เชื้อที่ทำให้เกิดโรคในคนมีอยู่ด้วยกัน   4   ชนิด   (Species)  แต่ละตัวทำให้เกิดพยาธิสภาพและอาการแตกต่างกันไป

      PLASMODIUM   ทั้ง  4  ชนิด   คือ  1.  P. FALEPARUM   2.  P.VIVAX   3. P.MALARIAE   4.  P.OVALE