Different Language in My Organization

การร่วมมือกันในการพยายามสื่อสาร จะสามารถสร้างระบบการถ่ายทอดความรู้ที่ดีได้
ในเรื่องของการเรียนรู้นั้นทุกคนสามารถจะเรียนได้ทั้งนั้นถ้าอยากที่จะเรียนรู้ นอกจากการเรียนในห้องเรียนเมื่อครั้งเป็นเด็กแล้ว บุคคลก็ยังสามารถจะเรียนจากการอ่าน การฟัง การสนทนา การไต่ถาม การเรียนรู้ด้วยตนเอง การได้เห็น การแลกเปลี่ยนความรู้ การสังเกตชีวิตของบุคคลต่าง ๆ วัยเด็กของทุกชีวิตเปรียบเสมือนผ้าขาว สามารถจะตบแต่งให้เป็นสีได้ ๆ ก็ได้ พอโตขึ้นมา หลุดพ้นจากห้องเรียน สังคมแวดล้อมหรือผู้คนรอบข้างจึงกลายเป็นโรงเรียนให้กับเราได้ จากการเรียรู้ในองค์กรของดิฉัน มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกันในองค์กร ดังนั้น การสื่อสารจึงมีเพียงคนส่วนหนึ่งที่สามารถเข้าใจและใช้ภาษาอย่างถูกต้องเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับสูงหรือหังหน้างาน กับผู้บริหารที่เป็นชาวต่างชาติเท่านั้น พนักงานระดับล่างจะไม่ค่อยได้รับการถ่ายทอดความรู้ หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเลย นับว่าเป็นข้อด้อยอย่างหนึ่งที่จัดว่าเป็นอุปสรรคของการแบ่งปันความรู้ในองค์กร กลายเป็นว่าการสื่อสารไม่ทั่วถึง หรือหากมีการสื่อสารกันจากการแปลภาษาก็ใช่ว่าการทอดความหมายนั้นถูกต้อง การแก้ไขปัญหาดังกล่าว ควรเน้นการฝึกอบรมพนักงานให้รู้จักการฟัง,การอ่านหรือพูดได้มากขึ้น หรืออาจให้พนักงานที่สามารถรับรู้ภาษาได้ดี ถ่ายทอดภาษาหรือข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้องไปยังพนักงานระดับล่าง และนอกจากนั้นก็ต้องพยายามที่จะนำการสื่อสารของพนักงานระดับล่างไปยังผู้บริหารระดับสูงขึ้นให้มากขึ้น ถึงแม้ว่าการสื่อสารแบบนี้จะสร้างความยุ่งยาก แต่ก็สร้างการสื่อสารสองทางทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสาร จึงการเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น โดยใช้คนในองค์กรเดียวเป็นตัวกลางช่วยเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM @ MBA, PSUความเห็น (0)