นับตั้งแต่เริ่มเล่น Internet มาจนถึงปัจจุบัน  ได้รับเรื่องราวดี..ดี จากพี่ ๆเพื่อน ๆและน้อง ๆมากมาย  จนรู้สึกว่าไม่อยากจะเก็บไว้คนเดียว  ในช่วงเวลาที่ผ่านมาใช้วิธีส่งต่อ  หรือ print และ copy แจกจ่ายกันอ่านในหมู่เพื่อนฝูงและผู้ร่วมงาน  หลายเรื่องมีข้อคิดดี ๆที่เก็บเอามาเป็นประเด็นพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน  และบางครั้งเห็นว่า  น่าจะนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน และน่าจะก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร  ก็เลย อยากจะแบ่งปัน..สิ่งดี ๆที่ได้รับ  ใ้ห้กับพวกเราได้อ่านกัน  และอาจจะสกัดสิ่งที่ฝังอยู่เรื่องราวเหล่านี้..นำมาเป็นประโยชน์ได้บ้าง..

     ก็ต้องขอขอบคุณ..เหล่ากัลยาณมิตร..อันได้แก่..พี่ ๆ..เพื่อน ๆ..น้อง ๆ..ที่เพียรส่งเรื่องราวดี ๆมาให้อ่านอยู่เสมอ  ในโอกาสต่อไป  ก็ขออนุญาตนำเรื่องราวที่ส่งมาให้นั้น..แบ่งปันให้..เพื่อน ๆในชุมชน KM ได้อ่านกัน..นะคะ..