The Communication Break-Down

ความพยายามที่จะสร้างการเรียนรู้ในองค์กร เริ่มต้นจาการสร้างระบบการสื่อสารที่ดี

ในการสนทนากับผู้ร่วมงานหรือคนในองค์กรเดียวกัน การพยายามที่จะอยู่เหนือคนอื่น จัดเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง ทำให้กรสนทนานั้นเลวร้ายลงไปกันใหญ่ เมื่อเราไม่ได้ตั้งใจฟังในสิ่งที่เขาพูดเลย เมื่อไม่ได้ฟังคู่สนทนา ก่อให้เกิดการสื่อสารไม่ประสบความสำเร็จ การแลกเปลี่ยนหรือแบ่งปันความรู้ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับองค์กรของดิฉันในหลายครั้ง เนื่องจากความไม่ลงรอยกันของคนในองค์กร คนเราต่างจิตต่างใจ แต่หากไม่มีการยอมรับฟังในความคิดที่ต่างกัน ดังนั้นย่อมไม่เกิดการแบ่งปันความรู้กันในหน่วยงานหรือองค์กร ซ้ำร้ายยังไม่เกิดการแสวงหาความรู้อีกด้วย จากเหตุการณ์นี้ ดิฉันคิดว่าแนวทางการแก้ไขเบื้องต้น ควรเริ่มจากการสร้างความสามัคคี การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การยอมรับ และสร้างการทำงานเป็นทีม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดการแบ่งปันความรู้ขึ้นในองค์กร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM @ MBA, PSUความเห็น (0)