สอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  ....  ด้วยเพลง  เป็นเรื่องเก่ามากๆ  ที่คุณครูหลายๆท่านใช้ในการจัดการเรียนรู้  ใช้ได้ดี  
ทุกท่านตระหนักดี   ครูอ้อยอาจจะนำมะพร้าวห้าวมาขายสวน...ก็ได้ในงานนี้   ก็ถือว่า...ได้อ่านหนังสืออ่านเล่นที่มีแนวการเขียนซ้ำที่เคยอ่านมา..ไม่ว่ากัน  
วันนี้  ครูอ้อยใช้เพลงในการจัดการเรียนรู้เต็มระบบ  ตามแบบของครูอ้อย...
ที่ว่า.....เต็มระบบ  หมายความว่า  ครูอ้อยไม่ได้สอนเนื้อหา  หรือการร้องเพลง  แต่เพียงอย่างเดียว
ครูอ้อยยังให้นักเรียนเรียนรู้การทำงานด้วยระบบกลุ่ม   ซึ่งจะต้องมีกระบวนการ  อันก่อให้เกิดเจตคติ  ค่านิยม  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ Desired Character  ที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่ควรนำไปสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้..
นักเรียนส่วนใหญ่...ช้อบ  ชอบ  กับการเรียนแบบนี้  เพราะนักเรียนได้ออกท่าทางตามใจชอบที่ออกแบบด้วยตนเอง  ตามความหมายของเนื้อเพลง  เช่น  The dog on the bus go bowwow bowwow bowwow 
นักเรียนจะทำเสียงร้องของสุนัขได้น่ารัก   เหมาะสมกับวัย  นักเรียนจะร่วมมือกันร้องเพลง  ทำเสียงสุนัขได้น่ารัก 
ออกแบบการแสดงได้ดี  เท่ากับว่า...กล้าแสดงออกในสิ่งที่ควรกระทำ    สัปดาห์หน้า  นักเรียนจะได้แสดงนะคะ ครูอ้อยจะภ่ายภาพมาให้ชมค่ะ