เมื่อเสร็จสิ้นจากการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ขณะนี้เวลาบ่ายโมงกว่าแล้ว   พอมีเวลาว่างบ้าง   จึงอยากจะเพิ่มเติมคลังความรู้ ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับ   "   กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพครู...ครูดีในดวงใจ   "  ในการจัดการความรู้ Tacit  Knowleage ( ความรู้ฝังลึก)    ของโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์   ปีการศึกษา   2550  เพื่อเป็นคลังความรู้   คลังข้อมูลแก่คณะครูของโรงเรียน   และผู้เยี่ยมชมทั่ว ๆไป   ครับ      สรุปวิเคราะห์ขุมความรู้ . .. ได้ที่รับ   จาก คุณสมบัติครูดีในดวงใจ

1. 
ครูต้องรักและเมตตาต่อลูกศิษย์
2. 
ครูต้องมีบุคลิกภาพดี   อารมณ์ดี   ร่าเริงแจ่มใส
3. 
ครูมีลักษณะความเป็นผู้นำ   มีความรับผิดชอบ    มีความขยันและอดทน   อดกลั้น
4. 
ครูต้องปลูกฝังคุณธรรม   จริยธรรม   ระเบียบวินัยให้กับลูกศิษย์
5. 
ครูต้องมีความเสียสละ   เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
6. 
ครูควรมีเทคนิคการสอนและใช้การเสริมแรง   แรงจูงใจที่ดีกับศิษย์
7. 
ครูต้องศรัทธาในวิชาชีพครู
8. 
ครูต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความรู้แก่ลูกศิษย์
9. 
ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์และบุคคลทั่วไป    เช่น   การครองตน   เรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน    ความมีคุณธรรมประจำใจ   การแสดงออกทางจริยธรรมที่ดีงาม   ตลอดจนความมีระเบียบวินัยในตนเอง
10.
ครูต้องแนะนำ   สั่งสอนให้เด็กรักในการอ่านหนังสือ   และรูจักค้นคว้าหาความรู้เรื่องราวต่าง ๆ
11.
ครูควรสอนให้ลูกศิษย์ได้รีบการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง   และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตน
12. 
ครูต้องมีคุณธรรม   จริยธรรม   ที่สูงมาก    ตามหลักพุทธธรรม
13.
ครูต้องอุทิศเวลาให้ลูกศิษย์เสมอ ๆ
14.
ครูต้องสอนอย่างมีขั้นตอน   ครบกระบวนการจนเด็กเกิดความรู้   และนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
15.
ครูต้องตั้งใจสั่งสอนลูกศิษย์อย่างเต็มเวลา   ตรงเวลา   และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
16.
ครูต้องเป็นผู้ที่ประพฤติ   ปฏิบัติตนที่ดี   ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
17. 
ครูดี   ต้องมีจรรยาบรรณของความเป็นครู

                                   
                  ในครั้งต่อไปผมจะสรุปการสังเคราะห์แก่นความรู้     ปัจจัย  / องค์ประกอบ....ของคุณสมบัติครูดีในดวงใจ..( Tacit  Knowleage).. นะครับ              รักและศรัทธาในความเป็นครูเช่นกันครับ

                                Billy