เมื่อเสร็จสิ้นจากการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ขณะนี้เวลาบ่ายโมงกว่าแล้ว  พอมีเวลาว่างบ้าง  จึงอยากจะเพิ่มเติมคลังความรู้ ข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับ  "   กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพครู...ครูดีในดวงใจ  "  ในการจัดการความรู้ Tacit  Knowleage (ความรู้ฝังลึก)   ของโรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์  ปีการศึกษา  2550  เพื่อเป็นคลังความรู้  คลังข้อมูลแก่คณะครูของโรงเรียน  และผู้เยี่ยมชมทั่ว ๆไป  ครับ     สรุปวิเคราะห์ขุมความรู้...ได้ที่รับ  จากคุณสมบัติครูดีในดวงใจ

1. 
ครูต้องรักและเมตตาต่อลูกศิษย์
2. 
ครูต้องมีบุคลิกภาพดี  อารมณ์ดี  ร่าเริงแจ่มใส
3. 
ครูมีลักษณะความเป็นผู้นำ  มีความรับผิดชอบ   มีความขยันและอดทน  อดกลั้น
4. 
ครูต้องปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัยให้กับลูกศิษย์
5. 
ครูต้องมีความเสียสละ  เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน
6. 
ครูควรมีเทคนิคการสอนและใช้การเสริมแรง  แรงจูงใจที่ดีกับศิษย์
7. 
ครูต้องศรัทธาในวิชาชีพครู
8. 
ครูต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ความรู้แก่ลูกศิษย์
9. 
ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีต่อลูกศิษย์และบุคคลทั่วไป   เช่น  การครองตน  เรื่องความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวัน   ความมีคุณธรรมประจำใจ  การแสดงออกทางจริยธรรมที่ดีงาม  ตลอดจนความมีระเบียบวินัยในตนเอง
10.
ครูต้องแนะนำ  สั่งสอนให้เด็กรักในการอ่านหนังสือ  และรูจักค้นคว้าหาความรู้เรื่องราวต่าง ๆ
11.
ครูควรสอนให้ลูกศิษย์ได้รีบการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง  และมีความภาคภูมิใจในผลงานของตน
12. 
ครูต้องมีคุณธรรม  จริยธรรม  ที่สูงมาก   ตามหลักพุทธธรรม
13.
ครูต้องอุทิศเวลาให้ลูกศิษย์เสมอ ๆ
14.
ครูต้องสอนอย่างมีขั้นตอน  ครบกระบวนการจนเด็กเกิดความรู้  และนำไปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
15.
ครูต้องตั้งใจสั่งสอนลูกศิษย์อย่างเต็มเวลา  ตรงเวลา  และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
16.
ครูต้องเป็นผู้ที่ประพฤติ  ปฏิบัติตนที่ดี  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง
17. 
ครูดี  ต้องมีจรรยาบรรณของความเป็นครู

                                   
                  ในครั้งต่อไปผมจะสรุปการสังเคราะห์แก่นความรู้   ปัจจัย / องค์ประกอบ....ของคุณสมบัติครูดีในดวงใจ..(Tacit  Knowleage)..นะครับ             รักและศรัทธาในความเป็นครูเช่นกันครับ

                                Billy