โครงการปลูกป่า

Pongrapee
ปลูกป่า สานธรรม น้อมนำถวายองค์ราชัน 80 พรรษา 800 ต้นกล้าแผ่นดิน

    

วันนี้ขอนำเสนอโครงการสำคัญโครงการหนึ่งที่ทีมงาน สานฝันปันน้าใจ(DREAM GIVE  2  ALL) ของโรงเรียนอู่ทอง กำลังดำเนินการอยู่ คือโครงการปลูกป่าสานธรรม น้อมนำถวายองค์ราชัน   80 พรรษา  800  ต้นกล้าแผ่นดิน  โดยโครงการของเราจะทำการปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเจริญพระชนมายุครบ  80  พรรษา  สถานที่ปลูกคือที่วัดเขาทำเทียม  ต. อู่ทอง  อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี  ห่างจากโรงเรียนของเราประมาณ   2  กม.  ในพื้นที่หน้าวัดซึ่งชาวบ้านซื้อบริจาคให้ทางวัดจำนวน  15  ไร่  ขณะนี้มีต้นไม้ในพื้นที่เพียง   5  ต้นเท่านั้น  โดยต้นไม้ที่จะปลูก เน้นต้นไม้ให้ร่มเงาและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ เช่น ประดู่  คูณ  สะเดา  ยาง  และอื่นที่พอจะหาได้ ขณะนี้นักเรียน  ชั้น  ม.  4/5  ได้เริ่มทำการปักหลัก ทำแถว  กำหนดพื้นที่แล้ว  เดือนกรกฏาคมต้นเดือนก็จะทำการ ขุดหลุม และใส่ปุ๋ยคอกรอไว้  จำทำการปลูกป่าในวันที่  27  กรกฏาคม  2550   ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ ใครมีเวลา ก็ไปร่วมกันปลูกได้   โครงการจะปลูก  800  ต้น  แต่ขณะนี้ ปักหลัก เพื่อเตรียมหลุมไว้  มีมากกว่า  1500  หลัก   ยังขาดแคลนพันธ์ไม้ต่าง ๆ ท่านใดจะร่วมสร้างบุญ สร้างกุศลกับเรา ขอเชิญบริจาคต้นไม้ช่วยเราได้นะครับ ติดต่อที่  ครูพงษ์ระพี  ศรคำทา โรงเรียนอู่ทอง   035-551046  หรือทีวัดเขาทำเทียมก็ได้นะครับ  วันี้ดู้โครงการกันก่อน แล้วจะส่งภาพลงมาให้ดูในโอกาสต่อไป  ขอบคุณครับ

ตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา   12  สิงหามหาราชินีที่ผ่านมา ได้ทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของป่าซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และรวมถึงสัตว์โลกต่าง ๆ ด้วย ซึ่งในปัจจุบันนี้ป่ากลับถูกทำลายลงอย่างมาก เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของสภาวะโลกร้อน และการเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ อีกมากมาย ทรงเน้นย้ำให้คนไทย ทุกคน ร่วมกันปลูกและรักษาป่าของเราไว้ด้วยชีวิต ทีมงานปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนอู่ทอง ซึ่งมีท่านผู้อำนวยการวินัย  เฉิดฉวีวรรณ เป็นประธานที่ปรึกษา  มีครูพงษ์ระพี  ศรีคำทา เป็นที่ปรึกษา และนักเรียนจากทีมงาน  ม. 6/2  และ  4/5 ได้เริ่มดำเนินการเรื่อยมา  วันที  4  ก.ค. ได้เดินทางไปขอพันธ์กล้าไม้จากหน่วยเพาะชำกล้าไม้ที่  2 ที่อำเภอเดิมบางนางบวช  ได้พันธ์ มะค่าโมง  ประดู่ป่า ประดู่กิ่งอ่อน เสลา นนทรี  สัก พะยอม มะเกลือ เพกา  สะเดา คูณ สัตบรรณ ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์เป็นอย่างดี ต้องกราบขอบพระคุณ พี่เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับ  วันที่  26  ก.ค. เราจัดเตรียมสถานที่กันตั้งแต่เช้า ภายใต้การอำนวยการของพระอาจารย์มหาพิชัย  ธมฺมวิชโย เจ้าอาวาสวัดเขาทำเทียม กว่าจะเสร็จก็มืดค่ำที่เดียว  เหนื่อยกันทุกคนแต่ก็มีความสุขใจกันมาก เรื่องอาหารการกินไม่ต้องกลัวอด เพราะพี่น้อง ชาวบ้านเขาจัดให้เราเหลือเฟือ กลางคืนที่วัดเขาบรรยากาศดีมาก ลมพัดเย็น  แสงดาวพราวพร่าง น่ากางเต้นนอนมากเลยครับ เช้าวันรุ่งขึ้นเราก็มากันแต่เช้า จัดสถานที่และเตรียมน้ำดื่มไว้ให้น้องๆ  ประมาณ    8  โมงเช้า นักเรียนจาก โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย ของท่านผู้อำนวยการอดิศักดิ์   วิไลลักษณ์  โรงเรียนวัดเขาพระ นำโดยท่านผ.อ.เมธา  จำปานิล  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร  นำโดยท่าน ผ.อ. สมชาย  เจริญศิริสุทธิกุล  โรงเรียนวัดปทุมสราวาส  นำโดยท่าน ผ.อ. สุชาติ  รักอู่  โรงเรียนรัตนศึกษา นำโดย ท่านอาจารย์ สร้อย  อาจารย์ อิศรา  ฉิมทองดี ก็เดินทางมาถึง มีเพียงโรงเรียนรัตนไพศาลที่ติดภารกิจแห่เทียนไม่สามารถมาได้ แต่ได้ส่งอาหารการกินมาให้มากมาย กินกันไม่หมดเลยครับ น้ำดื่ม ได้จากทีมงาน  104   วิทยุบ้านเราชาวอู่ทอง ของคุณกัลยารัตน์  ศักดิ์ขจรภพ   และของครูพงษ์ระพี  สมทบมาให้รวมกับของชาวบ้านอีกมากมาย

                                  โครงการ 

           ปลูกป่า สานธรรม น้อมนำถวายองค์ราชัน  

                  80 พรรษา 800 ต้นกล้าแผ่นดิน  

หลักการและเหตุผล

1.      เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา

2.      เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ของไทยที่กำลังจะหมดไป

3.      เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับเยาวชนและชุมชน

4.      เพื่อสร้างป่าชุมชนในวัดเพื่อให้พระสงฆ์ได้มีสถานที่ปฏิบัติธรรม 5.      ให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างทำประโยชน์ให้ชุมชนและส่วนรวม

6.      เยาวชนมีส่วนร่วมในโครงการลดภาวะโลกร้อนในระดับประเทศ  

จุดประสงค์และความสำคัญ            เพื่อเป็นการเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา และเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนและชาวบ้านในอำเภออู่ทองในการปลูกป่าครั้งนี้ในจำนวน 800 ต้น แต่มีต้นไม้ทั้งหมด 1500 ต้น   ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาที่ป่าเคยอยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาช้านาน  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์กล้าไม้จากศูนย์เพาะเลี้ยงที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี และมีชาวบ้านได้บริจาค เพื่อมาสมทบในการปลูกป่าในครั้งนี้

  ผู้รับผิดชอบโครงการ

1.      นาย  สุวิชา          คูณพันธ์               ประธาน

2.      นาย  ณัฐชนา       เมืองวงษ์              รองประธาน

3.      นาย  สมเกียรติ    ชวนชม                 กรรมการ

4.        น.ส. วรการต์       ชุมนุมเพชรทอง        กรรมการ

5.      น.ส.  สุนิสา        แซ่ลี้                      กรรมการ

6.      นาย  ณัฐวุฒิ       ป้อมโม                  กรรมการ                     7.        นาย สุรวุฒิ            พิทักษ์หมู่              กรรมการ             

8.      น.ส.ธิดารัตน์        งามขำ                 เลขานุการ                                                       ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

1.      จัดการวางแผนและแบ่งหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

2.      เตรียมพื้นที่ในการปลูกและแนวที่ดำเนินการปลูก

3.      ขุดหลุมที่ดำเนินการปลูกในพื้นที่ 15 ไร่ เศษ

4.      เชิญผู้เกี่ยวข้องเขาร่วมพิธีปลูกป่า

5.      ดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้

6.      ทุกๆสัปดาห์จะมีทีมงานเข้าไปดูแล

  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน     ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2550 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2550

วันปลูกป่า วันศุกร์ที่  27  กรกฏาคม  2550  เวลา  08.30.  น.  

สถานที่และการปฏิบัติงาน    วัดเขาทำเทียม  ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี  

งบประมาณในการทำโครงการ   งบประมาณในการทำโครงการนี้  5,000 บาท  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เยาวชน ข้าราชการ ประชาชน ได้ร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ  80 พรรษา 2.เยาชนมีจิตสำนึกให้เยาวชนได้มีจิตสำนึกรักป่าไม้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ

3.เกิดความสามัคคี ระหว่างเยาวชนและชุมชน

4.เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างและสนับสนุนกิจกรรมของพุทธศาสนา  

พระสงฆ์ที่ปรึกษา

1.พระครูวรบรรพตพิทักษ์เจ้า  คณะอำเภออู่ทอง      เจ้าอาวาสวัดเขาพระศรีสรรเพ็ชญาราม

2.พระมหาพิชัย ธมฺมวิชโย  เจ้าอาวาส  วัดเขาทำเทียม

    ผู้บริหารที่ปรึกษา    นายวินัย  เฉิดฉวีวรรณ     ผู้อำนวยการโรงเรียนอู่ทอง  

อาจารย์ที่ปรึกษา   นาย พงษ์ระพี  ศรีคำทา  

  นาย สงบ        พลายพิชิต  

นาย ประดิษฐ์  ปานอุทัย  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเกษตรกรรม  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    ข้าราชการอำเภออู่ทอง       องค์บริหารส่วนตำบลอู่ทอง    องค์บริหารส่วนตำบลจรเข้สามพัน    องค์บริหารส่วนตำบลสระยายโสม    โครงการส่งเสริการให้เพื่อสังคม Give2all   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเกษตรกรรม    งานสิ่งแวดล้อมโรงเรียนอู่ทอง    

       

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเพาะเห็ดมาตรฐานสู่อาชีพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ปลูกป่า สานธรรม

หมายเลขบันทึก: 106857, เขียน: 27 Jun 2007 @ 23:20 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 14, อ่าน: คลิก


ความเห็น (14)

kara
IP: xxx.19.86.131
เขียนเมื่อ 

ดีเหมือนกันที่ได้ช่วยลดภาวะโลกร้อน

t
IP: xxx.19.86.131
เขียนเมื่อ 

good

ส้ม
IP: xxx.67.102.200
เขียนเมื่อ 

ครูพงษ์ระพีเก่งมากค่ะจากเด็กอู่ทอง

ตั๊ก
IP: xxx.175.12.187
เขียนเมื่อ 

คิดถึงอาจารย์ มาก ค่ะ

ดูแลตัวเองด้วยนะคะ

อย่าทำงานหนักมากเกินไปนะคะ

ศิษย์เก่าคนนี้เป็นห่วง

เมย์ ม.2
IP: xxx.49.68.120
เขียนเมื่อ 

สู้ๆนะค่ะคอยเอาใจช่วยค่ะ

รักอาจาร์ยมากค่ะ

จาก เด็กอู่ทอง(เด็ก อ.ย.)

อารียา โพธิกุล
IP: xxx.19.86.130
เขียนเมื่อ 

สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะค่ะ

พ่อของเราไม่ยอมเเพ้อยู่เเล้ว

รักพ่อนะ

จากป๊อบเเละจิ

[email protected]
IP: xxx.19.86.130
เขียนเมื่อ 

ทำงานก็เหนื่อย

ก็พักบ้างอะไรบ้างนะค่ะ

ดูแลสุขภาพด้วยคะ่

เด็ก อ ย เป็นห่วง

จาก ลูกป๊อบ ลูกจิ ลูกครีม

สู่ต่อไปนะค่ะ

ลูกๆทุกคนจะคอยเป็นกำลังใจให้นะค่ะ

อย่าทอนะค่ะ

ไฉน อุ่มยืนยง
IP: xxx.174.175.118
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ผมชื่อนายไฉน อุ่มยืนยง เป็นลูกศิษย์อาจารย์ (อ.สมพร )จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน อยากติดต่อกับอาจารย์ เบอร์ติดต่อผม 0815130454 ผมและเพื่อนอยากไปพบอาจารย์ มีเจริญพร ,ไสง,สุนันท์,ไสว,

ป๊อบ จิ ครีม
IP: xxx.19.86.130
เขียนเมื่อ 

สู่ต่อไปนะฮะ

จะเป็นกำลังใจ

ถ้าเหนื่อยก็ไม่ต้องฟืน

จาก ป๊อบ

จาก จิ

จาก ครีม

สู่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะฮะ

นะฮะ นะฮะ

พลอย 1/5 รุ่น55
IP: xxx.174.89.32
เขียนเมื่อ 

ทักทายคร้า

อาจารย์...สู้ๆ

นะค่ะ

..............................

อาจารย์ขยันมากเลยอ่ะ

พักผ่อนบ้างนะค่ะ

เดี๋ยวจะไม่สบายเอา

เปงห่วงนะค่ะ.....

เจนภพ ห้อง1/11
IP: xxx.19.86.130
เขียนเมื่อ 

อาจาราย์จำผมได้ป่าวผมชื่เจนภพ  ม1/11  ผมขอให้อาจาราย์มีความสุขตลอดไป

พงษระพี
IP: xxx.19.86.132
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมและให้กำลังใจครับ อย่าลืมแวะไปดูการเพาะเห็ดกันด้วยนะครับ(อีกหัวขอ้หนึ่งนะ) ขอบคุณครับ

ป๊อบ
IP: xxx.19.86.130
เขียนเมื่อ 

ทักทายวันนี้

สบายดีไหมฮะ

ถ้าเหนื่อยก็พักบ้างอะรัยบ้าง

กนกวรรณ 4/7
IP: xxx.26.49.9
เขียนเมื่อ 

อรุนซาหวัดคุณครูจำหนูได้ไหม(หนูกัน)

สบายดีไหมค่ะ

พักผ่อนมากๆนะค่ะ

จะได้มาสอนเพาะเห็ดหนู(4/7)