ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

เศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

ศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานศิลปาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ความเป็นมาของโครงการ

คู่สมรสคณะรัฐมนตรี ชุดที่ พ. ต. ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ทำกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ได้แก่ กิจกรรมเลี้ยงอาหาร การให้อาชีพ และการให้บริการสาธารณะทั้งหลาย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนเป็นครั้งคราว ในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยขณะนั้นวิกฤติเศรษฐกิจยังไม่ฟื้น ประชาชนตกงานและความยากจนมีอยู่มาก

ตอนหลังเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น จึงนึกถึงแนวพระราชดำริในเรื่องทฤษฎีใหม่เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ คุณหญิงพจมาน ชินวัตร จึงปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรที่จะให้เกิดอานิสงส์ถาวรของคู่สมรสคณะรัฐมนตรีที่จะมีไว้เพื่อประโยชน์กับสังคม และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 2 พระองค์

แนวความคิดดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการสร้างศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และงานศิลปาชีพประจำภาคต่าง ๆ จำนวน 4 แห่ง เพื่อกระจายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ออกไปสู่ประชาชน ซึ่งประยุกต์มาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

 

ถักทอไหมฝ้าย สายใยแห่งวัฒนธรรม

อาคารผ้าไหม เป็นการแสดงและให้ความรู้ในการทำผ้าไหมในขั้นตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การสาวไหม ย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ ทอไหม ความยากง่ายในแต่ละลวดลายสีสัน กว่าจะมาเป็นผ้าไหมที่สวยงามดังที่เห็น

 

ใส่ใจงานปั้น มุ่งมั่นสู่สากล

อาคารเครื่องปั้นดินเผา เป็นอาคารที่จัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาที่มีมาช้านานจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยละเอียดทุกขั้นตอนเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้มีใจรัก

 

 

 

 

แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

เป็นการพัฒนาที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนาที่ดินเป็นสัดส่วนทั้งพื้นที่ทำนา การเลี้ยงปลา เลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงหมู เป็ดเทศ ไก่ไข่ รวมทั้งทำปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เป็นการสร้างรายได้และมีความเป็นอยู่แบบพอเพียง

 

บ้านเกษตรกร

เป็นการจำลองแบบเหมือนจริงของรูปแบบและลักษณะบ้านแบบง่าย ซึ่งเพียงพอต่อความเป็นอยู่อย่างสบาย ๆ โดยเราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งมีการสาธิตการทำบัญชีแบบง่าย ๆ ให้เราสามารถเรียนรู้ได้

 

เลิศล้ำงานจักสาน ตำนานแห่งหัตถศิลป์

อาคารจักสาน เป็นอาคารที่จัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานหัตถกรรมจักสาน ทุกขั้นตอน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เน้นวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ไม้ไผ่ หวาย ผักตบชวา ด้วยรูปแบบงานที่เรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยศิลปะ ความประณีต ละเอียดอ่อน เป็นการสร้างอาชีพเสริมรายได้เป็นอย่างดี

 

รูปแบบการให้บริการ

1. จัดกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เยาวชน เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหรือ เข้าฝึกอบรมโดยมีวิทยากรให้ความรู้ โดยจะมีการจัดเก็บค่าบริการตามความเหมาะสม เพื่อใช้ดำเนินกิจการของศูนย์

2. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมตามอัธยาศัย โดยไม่เก็บค่าบริการ ( กลุ่มละไม่เกิน 20 ท่าน)

อาคารศูนย์การเรียนรู้

อาคารนี้เป็นหัวใจหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการเสนอความรู้ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบของนิทรรศการ วีดิทัศน์ และของจริงให้เรารู้ซึ้งถึงเกษตรทฤษฎีใหม่ในแนวคิดของพระองค์ท่าน

 

 

 

อาคารนิทรรศการศูนย์ศิลปาชีพ

เป็นอาคารที่แสดงการรวบรวมภูมิปัญญา ด้านงานศิลปาชีพทั่วอีสานที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมมาร่วม 30 ปี โดยนำผลงานของกลุ่มศิลปาชีพอันหลากหลาย ทั้งงานหัตถกรรม เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างล้วนสวยงาม ตระการตามาจัดแสดงไว้ให้ชมและศึกษา

 

บริการและสันทนาการอื่น ๆ

ร้านจำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึก ห้องอาหารกลางน้ำที่เย็นสบายและห้องน้ำที่สะอาด จุดกางเต้นท์พักแรม แค้มปิ้ง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ เช่น ขี่ม้า ยิงปืน รวมทั้งออกกำลังกายด้วยการวิ่งจ๊อคกิ้ง ด้วยศูนย์แห่งนี้เชื่อมต่อกับสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกายที่ขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมา คือ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ค่ายสุรนารี

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

2. เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และด้านศิลปาชีพ สำหรับเยาวชน เกษตรกร ข้าราชการและครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไป

3. เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป

 

เวลาเปิดบริการ

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น.

วันอังคาร – วันอาทิตย์ หยุดวันจันทร์

 

สถานที่ติดต่อ

สำนักงาน : ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตั้งอยู่ระหว่างถนนพิบูลละเอียด กับถนนเดชอุดม ติดสวนน้ำ

เฉลิมพระเกียรติ ฯ ร . 9 ( บุ่งตาหลั่ว) ค่ายสุรนารี

โทรศัพท์ 0 4425 5530 – 9 ต่อ 22468 , 23167

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ICT for education.ความเห็น (1)

อังศดาล เต็มกิ่ง
IP: xxx.158.192.55
เขียนเมื่อ 

มี website ของศูนย์ไหมฮะ ขอหน่อยฮะ ขอบคุณฮะ