สรุปผลการดำเนินงานทีม Facilitator สถาบันธัญญารักษ์

ทีมประสานคุณภาพหรือทีม Fa ของสถาบันธัญญารักษ์เป็นอีกทีมหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้น  ช่วยเหลือ ให้ความรู้ทีมต่างๆในการพัฒนาคุณภาพ   โดยในช่วง 3 เดือนมานี้ ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง ดังสรุปการดำเนินงานต่อไปนี้

สรุปทีมประสานคุณภาพ  24 ธค 48

ผลการดำเนินงานที่สำคัญหลัง Surveillance

·        สรุปผลการเยี่ยมสำรวจเพื่อวางแผนการตอบสนอง

·        จัดทำแผนกำกับการพัฒนาคุณภาพ ปี 2549

·        กิจกรรม เวทีคร่อมสายงาน

         จัด Work shop ความคิดสร้างสรรค์

·        จัด Work shop การกำหนด Performance Agreement 

·        จัดเวทีนำเสนอ Performance agreement ของทุกหน่วยงาน

·        ประสานการทบทวนและ update  CPG

·        ประสานการทบทวนและปรับปรุงระบบ Refer

·        เริ่มดำเนินงาน การจัดการความรู้ Knowledge management

·        Work shop   การวิเคราะห์หาโอกาสพัฒนาระดับหน่วยงาน Unit optimization

·        Work shop  ทบทวนกระบวนการบริหารยา ด้วย FMEA

แผนการดำเนินการต่อที่สำคัญ

·        พิธีการลงนาม  Performance agreement และการกำกับ ติดตาม (ม.ค. 49)

·        การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน และการทำแบบประเมินตนเอง (ม.ค. 49)

·        การจัดทำแบบประเมินตนเองทั้งระดับทีม  (ม.ค. 49)

·        เยี่ยมสำรวจภายใน (กพ. 49)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพลความเห็น (0)