รายงานผลการดำเนินงานทีมพัฒนาบุคลากร สถาบันธัญญารักษ์

ประกอบด้วย Core competency 13 ตัว Managerial competency 5 ตัว ส่วน Functional competency จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน

                ทีมนำของสถาบันธัญญารักษ์ได้ ให้ทีมนำระดับกลางนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน  ในวันที่  26 ธันวาคม 2548    ทีมพัฒนาบุคลากร ก็เป็นทีมนำระดับกลางที่มีการดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง         จึงขอสรุปความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานพอสังเขปดังนี้

พันธกิจ                                                              

 1. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในสถาบันธัญญารักษ์ เพื่อให้มีความสามารถเชิงสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 2. มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร ให้มีองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษายาเสพติดเพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา

 • ·        การวิเคราะห์ด้านอัตรากำลังคนของหน่วยงาน
 • ·        จัดทำระบบสมรรถนะสถาบันธัญญารักษ์
       ประกอบด้วย Core competency  13 ตัว    Managerial competency 5 ตัว ส่วน Functional competency   จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละหน่วยงาน   สำหรับ Core competency   ทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

สมรรถนะหลักข้าราชการพลเรือนไทย

1.      การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

2.      การบริการที่ดี

3.      การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

4.      จริยธรรม

5.      ความร่วมแรงร่วมใจ

สมรรถนะหลักบุคลากรกรมการแพทย์

1.      ความใฝ่รู้

2.      ความมีใจรักในการทำวิจัยและพัฒนา

3.      การปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์

สมรรถนะหลักสถาบันธัญญารักษ์

1.        การอุทิศตนต่อองค์กร
2.        ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3.        ความคิดเป็นระบบ
4.        การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
5.        การโน้มน้าวจูงใจ
และ Managerial competency  ประกอบด้วย
1.        การอุทิศตนต่อองค์กร
2.        ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
3.        ความคิดเป็นระบบ
4.        การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
5.        การโน้มน้าวจูงใจ

 • จัดกิจกรรม OD plus Competency ที่บูรณาการกิจกรรม 2 เรื่องเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีและการทำงานเป็นทีมให้กับบุคลาการ   ตลอดจนสร้างความเข้าใจและพัฒนาในเรื่องของ Competency ให้กับบุคลากร
 • โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล
 • โครงการจัดการประเมินสมรถนะบุคลากรสถาบันธัญญารักษ์
 • โครงการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
แผนการดำเนินการต่อ
 • ติดตาม ทบทวนแผนแม่บท ทีมพัฒนาบุคลากรปี 2549 และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 • โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล (ต่อ)
 • โครงการจัดการประเมินสมรถนะบุคลากรสถาบันธัญญารักษ์  (ต่อ)
 • โครงการจัดทำแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ต่อ)
 • รวบรวมและสรุปแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันธัญญารักษ์ปี 2549
 • จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสถาบันธัญญารักษ์ปี 2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกคุณภาพ จาก ทพ.ชุมพลความเห็น (2)

รุจิรา
IP: xxx.176.141.55
เขียนเมื่อ 
อยากให้แผนการฝึกอบรมของสถาบันออกไวๆหน่อยคะ จะได้นำมาจัดทำแผนฝึกอบรมของหน่วยงาน ขณะนี้กำลังกังวลเรื่องดัวชี้วัด ของเจ้าหน้าที่ระดับผู้ช่วยเหลือที่ต้องอบรมปีละ 10 วัน
รุจิรา
IP: xxx.176.141.55
เขียนเมื่อ 
อยากให้แผนการฝึกอบรมของสถาบันออกไวๆหน่อยคะ จะได้นำมาจัดทำแผนฝึกอบรมของหน่วยงาน ขณะนี้กำลังกังวลเรื่องดัวชี้วัด ของเจ้าหน้าที่ระดับผู้ช่วยเหลือที่ต้องอบรมปีละ 10 วัน