เทคนิคหลายๆ อย่างที่ดิฉันใช้ในการทดสอบ Usability ของระบบ ดูแล้วก็ออกจะมีรูปแบบไปในทางเดียวกับการจัดการความรู้ในรูปแบบ Workshop เช่น Card-sorting ทางด้าน Usability จะใช้ในด้านการวิเคราะห์และออกแบบ Information Architecture ของเว็ปไซต์ หรือการที่ KM จะต้องมี Facilitator และ Notetaker ในการทำ Workshop แต่ละครั้ง ทางด้าน Usability เราก็ต้องมีผู้รับผิดชอบด้านนี้เช่นกันเวลาที่เราทำ Scenario testing เป็นต้น

ดิฉันคงต้องเข้า KM Workshop อีกสักหลายๆครั้ง จะได้สามารถเปรียบเทียบข้อเหมือนหรือข้อแตกต่างระหว่างเทคนิคของการทำ Knowledge Management และทักษะด้าน Usability Evaluation ที่ดิฉันมีอยู่แล้ว เพื่อการวางระบบด้าน KM Workshop ที่สามารถขับเคลื่อนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติการ