ฐานข้อมูลคนพิการทางการมองเห็น

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทั้งนี้หากคาดการณ์จากร้อยละ 10 ของคนพิการทุกประเภทที่น่าจะมีในจังหวัดพัทลุง (9083 คน) ก็น่าจะมีคนพิการทางสายตาประมาณ 909 คน จึงคาดว่าข้อมูลคนพิการทางสายตาทีมีอยู่จริงยังขาดอยู่อีกประมาณ 524 คน

     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 ที่ผ่านมา ผมได้จัดส่งฐานข้อมูลคนพิการทางการมองเห็นในจังหวัดพัทลุง ไปให้นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดพัทลุง (ลุงช่วง) ทั้งเป็นเอกสาร และไฟล์ ตามที่ท่านได้ประสานมาเพื่อขอบัญชีรายชื่อคนพิการประเภททางการมองเห็น ในจังหวัดพัทลุง ซึ่งจะนำไปใช้ในการรณรงค์ให้คนพิการทางการมองเห็นเหล่านี้ ได้เข้าถึงบริการสาธารณสุข โดยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ก่อนในเบื้องต้น

     โดยผมได้อธิบายถึงข้อมูลเพิ่มเติมไปว่า เป็นข้อมูลเฉพาะกลุ่มคนพิการทางการมองเห็น (ในภาพรวม) จำนวน 385 คน โดยมีข้อมูลลักษณะความพิการพอสังเขปด้วย ซึ่งเป็นกลุ่มคนพิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (รหัสสิทธิ “74”) และขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดพัทลุง แล้ว ทั้งนี้หากคาดการณ์จากร้อยละ 10 ของคนพิการทุกประเภทที่น่าจะมีในจังหวัดพัทลุง (9083 คน) ก็น่าจะมีคนพิการทางสายตาประมาณ 909 คน

     จึงคาดว่าข้อมูลคนพิการทางสายตาทีมีอยู่จริงยังขาดอยู่อีกประมาณ 524 คน ในระบบฐานข้อมูลประชากรและสิทธิ UC ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้ได้เร่งรัดให้หน่วยบริการในสังกัดดำเนินค้นหาเพื่อขึ้นทะเบียนใหม่ และกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อนึ่งหากมีคนพิการทางสายตาไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมฯโดยยังไม่ขึ้นทะเบียนตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ/หรือ ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดพัทลุง ก็ขอความร่วมมือมายังท่านและสมาชิกของสมาคมฯ ในการให้คำแนะนำ โดยสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนได้ดังนี้

          1. กรณีที่เป็นผู้พิการทุกระดับ เมื่อได้รับการรับรองจากแพทย์แล้ว และไม่มีสิทธิประกันสังคม หรือสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือมีสิทธิโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) แต่ไม่ได้รหัสสิทธิ “74” ก็สามารถขอขึ้นทะเบียน ณ สถานบริการสาธารณสุขได้ทุกแห่ง

          2. กรณีเป็นผู้พิการระดับ 3 – 5 เมื่อได้รับการรับรองจากแพทย์แล้ว ก็ขอให้ไปขึ้นทะเบียนกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดพัทลุงด้วย ทั้งนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของคนพิการที่มีอยู่แล้ว และจะมีเพิ่มขึ้นต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)