ประสบการณ์การบริหารองค์กร (๔)

 ดร.สมโภชน์ นพคุณ ที่ปรึกษาระบบราชการ อดีตนายกสมาคมนักฝึกอบรมแห่งประเทศไทย และ อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ ได้เล่าประสบการณ์ที่ท่านคลุกคลี กับ การพัฒนาข้าราชการมายาวนานกว่า ๒๕ ปี สิ่งที่จำเป็นในการ "บริหารองค์กร" คือ


๑.ต้องทำตัวให้ยืดหยุ่น
๒.ต้องเป็น Change agent ยืดหยุ่นตอบสนองลูกค้า
๓.องค์กรต้องตอบสนองความต้องการ Stakeholder

JJ