การตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลเองและเพื่อเป็นการระวังโรคติดต่อต่าง ๆ

     เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548 ที่ผ่านมา ผมทำเรื่องแจ้งไปยังผู้รับผิดชอบ ผ่านทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง และ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในเรื่องการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตามที่ได้รับแจ้งเรื่องนี้จากสำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเรื่องเดิมว่ากระทรวงสาธารณสุข ได้เคยแจ้งให้ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน  -  30 กันยายน 2548  ที่ผ่านมานั้น แต่กรมการจัดหางานได้แจ้งว่า ขณะนี้แรงงานต่างด้าวที่ต้องการตรวจสุขภาพมี 2 กลุ่ม คือ

     1. กลุ่มที่ไปยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานกับ กรมการจัดหางาน/สำนักงานจัดหางานจังหวัดแล้ว  แต่ยังไม่ได้รับการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ

     2. กลุ่มที่เปลี่ยนนายจ้าง

     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง จึงขอให้หน่วยบริการได้ตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวทั้ง 2 กลุ่มข้างต้น  ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของสถานพยาบาลเองและเพื่อเป็นการระวังโรคติดต่อต่าง ๆ ทั้งนี้รายชื่อแรงงานต่างด้าวของจังหวัดพัทลุง พร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น นายจ้าง ที่อยู่ สถานที่ทำงาน หรือ สัญญชาติ ฯ ให้ดาวน์โหลดได้ที่ ระบบ WAN สสจ.พัทลุง ที่ ftp://Insurance Group/รายชื่อแรงงานต่างด้าว จว พัทลุง.xls มีจำนวนเป้าหมายทั้งสิ้น 111 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)