แนวทางในการเขียนเรียบเรียงสารนิพนธ์ ส่วนกลาง

อ.จินตนา (จุฬา)

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.3 สมมติฐานของการวิจัย

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี)

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัย

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

--------------------

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Need to Knowความเห็น (0)