แนวทางในการเขียนเรียบเรียงสารนิพนธ์ ส่วนกลาง

  ติดต่อ

  อ.จินตนา (จุฬา)  

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.3 สมมติฐานของการวิจัย

1.4 ขอบเขตของการวิจัย

1.5 ข้อตกลงเบื้องต้น (ถ้ามี)

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัย

บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

--------------------

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Need to Know

หมายเลขบันทึก: 10574, เขียน: , แก้ไข, 2012-05-30 12:31:44+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #uncategorized

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)